Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước tham gia ý kiến những nội dung nào?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước tham gia ý kiến những nội dung nào?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước tham gia ý kiến những nội dung nào?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước tham gia ý kiến những nội dung nào?

Tại Điều 71 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định những nội dung người lao động tham gia ý kiến trước khi doanh nghiệp nhà nước quyết định bao gồm:

– Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các quy định nội bộ khác của doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

– Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động;

– Việc tổ chức thực hiện giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

– Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp thấy cần tham khảo ý kiến;

– Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

– Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, người lao động còn tham gia ý kiến theo đề nghị của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp nhà nước những nội dung sau:

– Nội dung, hình thức thỏa ước lao động tập thể;

– Nội dung, hình thức đối thoại tại doanh nghiệp nhà nước.

Hình thức người lao động tham gia ý kiến tại doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, người lao động tại doanh nghiệp nhà nước có thể tham gia ý kiến thông qua một hoặc một số hình thức sau đây:

– Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người trực tiếp phụ trách của đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp;

– Thông qua tổ chức đại diện người lao động, nhóm đại diện đối thoại của người lao động;

– Thông qua hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp;

– Tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống thông tin nội bộ hoặc cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;

– Các hình thức khác không trái với quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Trách nhiệm trong việc tổ chức để người lao động tham gia ý kiến tại doanh nghiệp nhà nước

Điều 74 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về trách nhiệm trong việc tổ chức để người lao động tham gia ý kiến như sau:

Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến người lao động về các nội dung quy định tại Điều 71 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của người lao động; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và thực hiện việc công khai nội dung giải trình, tiếp thu đến người lao động.

– Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) tham gia phối hợp thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến; giám sát việc lấy ý kiến của người lao động, kết quả giải trình, tiếp thu và tổ chức thực hiện các nội dung người lao động đã tham gia ý kiến; tham gia ý kiến trước khi doanh nghiệp quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Đảng viên, đoàn viên công đoàn, người lao động tại doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tích cực đóng góp, tham gia ý kiến với doanh nghiệp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với các nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến người lao động và quá trình tổ chức thực hiện quyết định về các nội dung này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước tham gia ý kiến những nội dung nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook