Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu cụ thể về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì?

Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì?

Căn cứ theo Điều 67 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định nngười lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung sau:

– Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật.

– Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

– Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

– Nội dung nghị quyết của hội nghị người lao động.

– Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Hình thức người lao động bàn và quyết định

– Việc bàn và quyết định nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người lao động bàn và quyết định các nội dung còn lại quy định tại Điều 67 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại hội nghị người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có), người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước hoặc khi có ít nhất là một phần ba tổng số người lao động của doanh nghiệp cùng đề nghị.

– Trường hợp không thể tổ chức hội nghị người lao động vì lý do bất khả kháng hoặc hội nghị đã được triệu tập đến lần thứ hai nhưng vẫn không có đủ số người tham dự quy định thì người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước, sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có), quyết định tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

Việc tổ chức hội nghị người lao động được quy định như thế nào?

– Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) phối hợp tổ chức.

– Hội nghị người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm tiếp theo do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định sau khi lấy ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có).

– Thành phần dự hội nghị người lao động tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

+ Đối với doanh nghiệp có sử dụng ít hơn 100 người lao động, thì tổ chức hội nghị toàn thể người lao động của doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

+ Đối với doanh nghiệp có sử dụng từ 100 người lao động trở lên hoặc có dưới 100 người lao động nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc, thì người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) quyết định thành phần tham dự hội nghị là toàn thể người lao động hoặc đại biểu người lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của doanh nghiệp;

+ Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất là hai phần ba tổng số người lao động của doanh nghiệp hoặc ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt. Nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% tổng số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định những nội dung gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook