Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

thi hành án dân sự

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo Điều 4 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có 07 nghĩa vụ sau:

Kinh doanh trong phạm vi, địa bàn và nghiệp vụ được quy định trong Giấy phép thành lập và hoạt động

Giống với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm khác, tổ chức bảo hiểm tương hỗ cần phải được cấp Giấy phép để được hoạt động. Nội dung chính của Giấy phép bao gồm phạm vi, địa bàn (vì tổ chức bảo hiểm tương hỗ có thành viên hoạt động trên cùng một địa bàn nhất định) và nghiệp vụ được tổ chức bảo hiểm tương hỗ lựa chọn để thực hiện (do không có tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào được thực hiện tất cả các loại nghiệp vụ bảo hiểm).

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Theo đó, đối với các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải tài sản thuộc sở hữu của mình (từ phí thành viên đóng, từ doanh thu của hoạt động kinh doanh, từ các giao dịch, từ hoạt động đầu tư) để thanh toán.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính

Cũng giống như các tổ chức kinh doanh bảo hiểm khác, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có nguồn thu cũng như có các nghĩa vụ tài chính đối với các chủ thể khác về tài chính. Vì vậy tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính trong hoạt động quản lý quỹ, phí bảo hiểm của thành viên cũng như các khoản tiền giao dịch với các chủ thể khác.

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có nhiều rủi ro nên việc bảo toàn vốn là vô cùng quan trọng. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp bảo hiểm thì đều có vốn pháp định, đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì phí bảo hiểm đóng góp bởi thành viên được sử dụng để thực hiện đầu tư, phát triển nguồn quỹ từ khoản đóng góp từ các thành viên. Vì vậy, hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng phải bảo đảm phần phí đóng của các thành viên và phát triển vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

Nộp thuế là nghĩa vụ cơ bản của chủ thể kinh doanh bảo hiểm đối với Nhà nước nhằm đảm bảo quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Không chỉ các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ – một chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phải nộp thuế định kỳ hằng năm tới Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về thuế.

Bảo đảm các quyền của thành viên và thực hiện các cam kết đối với thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có trách nhiệm đối với thành viên như trách nhiệm của bên nhận bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm và đối với chủ sở hữu của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ (do thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm). Các quyền này được tổ chức bảo hiểm tương hỗ tham gia bảo hiểm cam kết vào thời điểm thành viên tham gia vào tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Các nghĩa vụ khác phụ thuộc vào tư cách chủ thể của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong các quan hệ pháp luật khác nhau, ví dụ, quan hệ giữa bên tái bảo hiểm và bên nhận tái bảo hiểm, quan hệ giữa tổ chức với tổ chức khác,…

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook