Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 23. Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, có toàn quyền nhân danh tổ chức bảo hiểm tương hỗ để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.

Căn cứ vào đó, cùng với các quy định khác tại Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị:

– Các chủ thể không được trở thành thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là kế toán trưởng, thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ (nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trách trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật).

– Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra bởi Đại hội thành viên, cũng được bãi miễn bởi Đại hội thành viên, thông qua quyết định của Đại hội thành viên (với số lượng thành viên biểu quyết tán thành là tối thiểu ½ số thành viên có mặt tại Đại hội thành viên).

– Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ nhưng không được quá 10 người

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Khái niệm

Miễn nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị trước khi hết nhiệm kỳ đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Các trường hợp thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 03 trường hợp thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bao gồm:

– Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: Trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự là người do bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự Căn cứ vào yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của tơ quan, tổ chức hữu quan;

Trường hợp bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là trường hợp người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự Căn cứ vào yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

– Các trường hợp khác do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định (các trường hợp này được nêu rõ trong phần miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt tư cách thành viên,…)

– Từ chức: Thành viên tự xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Bãi nhiệm

Bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị trước khi hết nhiệm kỳ đối với thành viên Hội đồng quản trị, nhưng khác với miễn nhiệm, bãi nhiệm do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao.

Trường hợp bãi nhiệm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng thành viên. Căn cứ vào đó, Đại hội thành viên tiến hành họp và ra quyết định bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị căn cứ Căn cứ vào các vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức dựa trên việc biểu quyết giữa các thành viên của Đại hội thành viên.

Bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội thành viên trong thời hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trong các trường hợp khác mà thiếu thành viên Đại hội thành viên, cuộc họp gần nhất của Đại hội thành viên sẽ bầu thành viên mới để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook