Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính năm 2023

Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính năm 2023

Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính năm 2023

Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính năm 2023

Đối tượng áp dụng quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 13 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản như sau:

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

Theo quy định trên, đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế mà có tiền gửi tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./QĐ- CCXP

(2) ….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản*

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Điều 70, Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều…. Nghị định số: …./NĐ-CP ngày …/…./….. của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản số: … /BB-XMCC lập ngày…/…/…… xác minh thông tin về tiền, tài sản của <cá nhân/tổ chức>(*) bị cưỡng chế;

Căn cứ Quyết định số: …/QĐ-GQCC ngày…/…/…… về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có);

Để <bảo đảm thi hành Quyết định số: …./QĐ-XPHC ngày …/…/…… xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cho cơ quan nhà nước>(*) (4).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 1. Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để <bảo đảm thi hành Quyết định số: …./QĐ-XPHC/hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả>(*) (5) đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có tên sau đây:

<Họ và tên>(*): ……………………………………………………. Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./ ……………………………………. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………….

ngày cấp: …./…./……; nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: (6) ……………………………………… tại: (7) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

<Tên của tổ chức>(*): ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ………………..

………………………………………….; ngày cấp: …../…../……; nơi cấp: ……………………….

Người đại diện theo pháp luật (8) ………………………………… Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh: (9)………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: (6) …………………………………………… tại: (7) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Tổ chức tín dụng: (7) ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: (10) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Lý do khấu trừ: (11) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Số tiền bị khấu trừ: ………………………………………………………………………………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………… )

 1. <Ông (bà)/Tổ chức> (*) (12) ……………………………………………………… có trách nhiệm yêu cầu (7) ………………………………………………………………… chuyển tiền từ tài khoản (6) …………………………. vào tài khoản số: (13) ………………………………… của (14) ……………………………………………… trong thời hạn (15)…. ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
 2. Trường hợp <ông (bà)/tổ chức>(*) (12) ……………………………………………………… không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 5 Điều này, thì (7) ………………. ……………………………………………………………. có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản của <cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế>(*) số tiền bị khấu trừ quy định tại khoản 4 Điều này đến tài khoản số: (13) ………………………………. của (14) ………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…./….

Điều 3. Quyết định này được:

 1. Giao cho <ông (bà)/tổ chức>(*) bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
 2. a) <Ông (bà)/Tổ chức>(*) bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản có tên tại Điều 1 phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.
 3. b) <Ông (bà)/Tổ chức>(*) (12) ……………………………………….. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
 4. Gửi cho (7) …………………………………………… để chuyển số tiền bị khấu trừ đến tài khoản số: (13) …………………………………………………………. của (14) …………………………………..
 5. Gửi cho (16) ……………………………………………………………………. để tổ chức thực hiện.
 6. Gửi cho (17) ………………………………………………………… để biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.
CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (18)
(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Quyết định đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) bị cưỡng chế khấu tiền từ tài khoản vào hồi …. giờ …. phút, ngày …/…/….

 

 

 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(**) Áp dụng đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức bị cưỡng chế khấu tiền từ tài khoản.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:

– Trường hợp để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì ghi: «bảo đảm thi hành Quyết định số: …/QĐ-XPHC ngày…./…./… xử phạt vi phạm hành chính».

– Trường hợp để hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì ghi: «hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cho cơ quan nhà nước».

(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:

– Trường hợp để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì ghi: «bảo đảm thi hành Quyết định số: …/QĐ-XPHC».

– Trường hợp để hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì ghi: «hoàn trả kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả».

(6) Ghi số tài khoản của cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(7) Ghi tên của tổ chức tín dụng nơi cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

(8) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(10) Ghi địa chỉ của tổ chức tín dụng nơi cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

(11) Ghi cụ thể lý do cưỡng chế khấu trừ theo từng trường hợp:

– Trường hợp không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì ghi: «Không tự nguyện chấp hành Quyết định số: …./QĐ-XPHC ngày…./…/… xử phạt vi phạm hành chính».

– Trường hợp không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì ghi: «Không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho <Ghi tên của cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả>».

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(13) Ghi số tài khoản Kho bạc nhà nước.

(14) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(15) Ghi thời hạn phù hợp với điều kiện thực tế nhưng tối đa không quá 30 ngày.

(16) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định.

(17) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

(18) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được giao quyền cưỡng chế ký quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản trong vi phạm hành chính năm 2023.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook