Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cập nhật 2022)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cập nhật 2022)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cập nhật 2022)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cập nhật 2022)

Lý lịch tư pháp là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009, Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 2

Theo quy định tại Điều 43 Luật Lý lịch tư pháp 2009, nội dung của phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

– Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Tình trạng án tích:

+ Đối với người không bị kết án thì ghi là “không có án tích”;

+ Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

– Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

+ Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;

+ Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Mẫu số 07/2013/ TT- LLTP

 

 

 

 

……..

 

……………………………………

……………………….1

 

Số: …………./………

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             ………, ngày……. tháng …… năm…

 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

 

XÁC NHẬN:

 1. Họvà tên2……………………………………………………………………………….. 2. Giới tính:…………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……..4. Nơi sinh3:………………………………………………
 3. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………….
 4. Nơi thường trú 4:………………………………………………………… …..
 5. Nơi tạm trú 5:…………………………. …………………………………………
 6. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… 6 Số:………………….

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:………………………………..

 1. Họ và tên cha:………………………………………………………………….
 2. Họ và tên mẹ:…………………………………………………………………
 3. Họ và tên vợ/chồng:………………………………………………………..
 4. Tình trạng án tích7:……………………………………………………………………………………
Bản án số ……………./ ………………….ngày ………….tháng……………..năm………………………………………………………..

của Tòa án nhân dân……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tội danh – Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình phạt chính:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình phạt bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghĩa vụ dân sự, án phí:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng thi hành án:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Xóa án tích8:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ghi chú:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Trang…….

(Phiếu này gồm có……trang)

 1. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

……………………………………………………………………………………………………

Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định.  

 

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm
Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

                              ………………………….9

          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

 

 

 

 

 

Ghi chú

1  Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 

3 Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7   Đối với người không bị kết án thì ghi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Đối với người đã bị kết án thì ghi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11  tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

8  Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm….

Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

9 Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cập nhật 2022). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook