Mẫu đơn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội năm 2023

Mẫu đơn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội năm 2023

Mẫu đơn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội năm 2023

Mẫu đơn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội năm 2023

Ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Ngân hàng chính sách trước đây được gọi là Ngân hàng Phục vụ người nghèo, đặt trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ; là tổ chức tín dụng thuộc sở hữu nhà nước, hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, có bảng cân đối, có con dấu; trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 5 ngàn tỉ đồng, được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kì.

Ngân hàng Phục vụ người nghèo có chức năng khai thác các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước đối với người nghèo và các nguồn vốn khác được Nhà nước cho phép để lập quỹ cho người nghèo vay, thực hiện chương trình của Chính phủ đối với người nghèo. Hoạt động của Ngân hàng Phục vụ người nghèo vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí. Ngân hàng Phục vụ người nghèo thực hiện cho vay trực tiếp đối với hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn, được vay vốn để phát triển sản xuất, không phải thế chấp tài sản, có hoàn trả vốn vay và theo lãi suất quy định.

Ngân hàng phục vụ người nghèo được xét miễn giảm thuế doanh thu (thuế giá trị gia tăng) và thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp), để giảm lãi suất cho vay đối với người nghèo. Các rủi ro bất khả kháng trong quá trình hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo được bù đắp bằng quỹ bù đắp rủi ro theo quy chế tài chính của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn đề nghị vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……(1)

Họ và tên: …………………………………………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…./…/…..

Dân tộc: ………………………………….. Giới tính: ……………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………………..

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (2): ……………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): (3)

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật số………………… do Ủy ban nhân dân xã ……….. cấp ngày …………..

□ Người dân tộc thiểu số ………… đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án: (4)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thực hiện dự án (5): …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (6): … người, trong đó:

– Lao động nữ (nếu có): …………………………………………………………………………………… người

– Lao động là người khuyết tật (nếu có): ……………………………………………………………… người

– Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): …………………………………………………….. người

Vốn thực hiện dự án (7): …………………………………………………………………………. đồng, trong đó:

– Vốn tự có: …………………………………………………………………………………………………… đồng

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền (8): …………………………………………………………………….. đồng

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………. )

để dùng vào việc: ………………………………………………………… , cụ thể như sau: (9)

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN (đồng)

Thời hạn vay: …………………………………..    tháng Trả gốc: ………………. Trả lãi: …………………..(10)

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
 ……………….Ông/bà: ……………………………

Có dự án được thực hiện tại địa phương.

…, ngày… tháng… năm …
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…., ngày … tháng… năm …
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội năm 2023.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook