Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa năm 2023

Giấy phép vận tải biển nội đị

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa năm 2023

Giấy phép vận tải biển nội đị

Thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài như sau:

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép vận tải biển nội địa trong các trường hợp sau đây:

+ Vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng khi tàu biển Việt Nam không đủ khả năng vận chuyển;

+ Để phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

– Giám đốc Cảng vụ Hàng hải cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại bằng phương tiện trung chuyển của tàu khách đó.

Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa

Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa là 01 (một) năm được áp dụng đối với các trường hợp như sau:

+ Tàu biển phục vụ 01 (một) cơ sở sản xuất hàng hóa;

+ Loại tàu biển mà đội tàu biển Việt Nam chưa có.

– Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa là 06 (sáu) tháng được áp dụng đối với các loại tàu biển khác không thuộc quy định tại mục a.

– Trong trường hợp doanh nghiệp đề xuất thời hạn cho tàu biển nước ngoài vận tải biển nội địa, thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa được cấp theo đề nghị của doanh nghiệp nhưng không quá 01 (một) năm đối với trường hợp quy định tại mục a, không quá 06 (sáu) tháng đối với trường hợp quy định tại mục b.

– Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa theo chuyến được áp dụng đối với tàu biển vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 1.6 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 759/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài cụ thể như sau:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

– Bộ Giao thông vận tải (đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng và phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp).

– Cảng vụ Hàng hải tại khu vực mà tàu khách du lịch vào đất liền (đối với trường hợp vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền).

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

– Bộ Giao thông vận tải;

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Các Cảng vụ Hàng hải liên quan.

* Cơ quan phối hợp: Không có.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
——-

Số:   /……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…….., ngày    tháng    năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA

Kính gửi: (tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

– Tổ chức đề nghị: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………… Điện thoại ………………  Fax ……………….

– Đơn vị quản lý và khai thác tàu: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………… Điện thoại ………………………………… Fax ..

– Chủ tàu: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………

Điện thoại ………………………………… Fax ……………….

Đề nghị cho tàu biển nước ngoài vận tải biển nội địa Việt Nam với các thông tin sau:

Thông tin về tàu:

a) Tên tàu: ……………………………; Quốc tịch: ……………………………………

b) Năm đóng: ………………………..; Loại tàu: …………………………………

c) Hô hiệu/Số IMO: ………………….; Tổng trọng tải (DWT)………………………

Dung tích…………………………………………………………………………

Thông tin về hàng hóa hoặc hành khách, thời hạn vận tải và tuyến vận tải:

a) Loại hàng vận chuyển hoặc số lượng hành khách: ……………………………

b) Thời hạn vận tải hoặc số chuyến vận tải: ………………………………………

c) Tuyến vận tải: ………………………………………………………………………

Giải trình rõ mục đích, lý do đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và quá trình hoạt động của tàu biển trên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật./.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải nội địa năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook