Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023) là mẫu nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023)

Chế độ chịu tang của người đang cai nghiện ma túy

Căn cứ khoản 1 Điều 70 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về chế độ chịu tang đối với người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc như sau:

Chế độ chịu tang

1. Khi bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết thì người cai nghiện được phép về để chịu tang. Thời gian về chịu tang tối đa là 05 ngày, không bao gồm thời gian đi đường và được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

2. Trình tự thủ tục giải quyết chế độ chịu tang:

a) Gia đình người cai nghiện làm đơn đề nghị cho người cai nghiện về chịu tang, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện cư trú gửi Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: họ tên, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với người cai nghiện, thời gian đề nghị cho người cai nghiện được về chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để người cai nghiện sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang theo Mẫu số 48 Phụ lục II Nghị định này.

b) Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Giám đốc cơ sở cai nghiện có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho người cai nghiện về chịu tang.

Như vậy, theo quy định, người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc mà có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết thì được phép về chịu tang.

Thời gian về chịu tang tối đa là 05 ngày, không bao gồm thời gian đi đường và được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023)

Mẫu số 48. Đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………1………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang

Kính gửi: Giám đốc cơ sở …………….2…………..

  1. Tôi tên là (viết in hoa): …………………3…………………….………; Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMT/HC: …………..………………………………; Ngày cấp: ……………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Quan hệ với người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: ……………………………………..

  1. Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở …………….2………….. xem xét, cho phép người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dưới đây được về chịu tang …………………………………………
  2. Họ, tên (viết in hoa): ……………………4…….………………………; Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMT/HC: …………..………………………………; Ngày cấp: ……………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

  1. Thời gian chịu tang: từ ngày: …/…/…… đến …/…/……
  2. Tôi xin cam kết quản lý, giám sát không để ……………..4………………… sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm đón, đưa trở lại cơ sở khi hết thời gian chịu tang. Mọi chi phí đưa đón người cai nghiện do tôi chi trả.

Kính đề nghị Giám đốc cơ sở …………….2…………..  xem xét, giải quyết./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG
(ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu đơn đề nghị cho phép người đang chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc về chịu tang người thân (mới nhất 2023). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook