Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài năm 2023

Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài năm 2023

Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài năm 2023

Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài năm 2023

Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài

BẢN TỰ BẢO VỆ

…………….. ngày ….. tháng …. năm 20…

Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam
V/v: Vụ tranh chấp số ….. giữa …………. [tên của Nguyên đơn] và
………… [tên của Bị đơn] Bị đơn/ Bên bị kiện: CÔNG TY (hoặc nếu là cá nhân ÔNG/BÀ) ……………….
Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …………………………………………
Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………
Địa chỉ nhận hồ sơ: ……………………………………………………………… .
Điện thoại: ………………… Fax: ………………………………………..
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Ông/Bà ……………… – theo Giấy/
Quyết định/ Hợp đồng ủy quyền ngày …….. tháng ………. năm ……..

CƠ SỞ TỰ BẢO VỆ

1. Ngày….. tháng ….. năm ..…., Bị đơn đã nhận Đơn khởi kiện đề ngày …..
tháng ….. năm của ………… [tên của Nguyên đơn] liên quan đến tranh
chấp phát sinh từ Thỏa thuận/ Hợp đồng/ Biên bản ghi nhớ/… số ……. ký
ngày ….. tháng ….. năm.
2. Bị đơn trình bày các cơ sở pháp lý (Ví dụ: điều khoản nào trong Thỏa
thuận/ Hợp đồng/ Biên bản ghi nhớ/ …… /theo luật/các chứng cứ mà
theo đó Bị đơn phản đối (các) yêu cầu tại Đơn khởi kiện của Nguyên đơn.
Ví dụ:
A. Tại Đơn khởi kiện, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn:
1. ….. ;
2. …..;
B. Bị đơn phản đối các yêu cầu nêu trên của Nguyên đơn
dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
1. Nguyên đơn cho rằng: theo Điều X của Hợp đồng…..,
Bị đơn phải hoàn thành công việc muộn nhất vào ngày ###,
nhưng cho tới nay Bị đơn chưa hoàn thành. Thực tế, Bị đơn đã hoàn
thành công việc vào ngày ###, thể hiện tại Biên bản bàn giao ký vào
ngày ###;
2. ….
C. Bị đơn phản đối yêu cầu của Nguyên đơn dựa trên các
chứng cứ sau:
1. Biên bản bàn giao….. ;
2. Biên bản nghiệm thu….;
3. ……
• Bị đơn không trình bày các yêu cầu kiện lại đối với yêu cầu của Nguyên đơn tại Bản tự bảo vệ. Yêu
cầu kiện lại (nếu có) phải được trình bày tại một văn bản riêng biệt gọi là Đơn kiện lại. Bị đơn có thể
tham khảo mẫu Đơn kiện lại tại ……….
• Trong các bước tiếp theo của quá trình tố tụng trọng tài, Bị đơn luôn có quyền sửa đổi, bổ sung nội
dung Bản tự bảo vệ, đặc biệt là phần trình bày cơ sở tự bảo vệ để chứng minh cho các phản đối của
mình đối với yêu cầu của Nguyên đơn.
• Ngoài ra, Hội đồng Trọng tài, sau khi được thành lập, có thể yêu cầu Bị đơn bổ sung thêm các giải

trình, chứng cứ (bổ sung các cơ sở pháp lý và chứng cứ), nếu Hội đồng Trọng tài thấy cần thiết, để
phục vụ cho việc xem xét và ra quyết định đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn và các
phản đối của Bị đơn.

BỊ ĐƠN CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN

1. Bị đơn chọn Trọng tài viên…………………,thuộc Trung tâm Trọng tài Thương
nhân Việt Nam (VTA) làm thành viên Hội đồng Trọng tài xét xử vụ kiện này.
HOẶC,
2. Đề nghị Trung tâm chỉ địnhTrọng tài viên thay cho Bị đơn.
• Trường hợp Bị đơn cho rằng VTA không có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa Nguyên đơn
và Bị đơn, Bị đơn vẫn phải chọn hoặc yêu cầu VIAC chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày nhận được Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo.
• VIAC khuyến nghị Bị đơn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tự mình chỉ định người đủ
chuyên môn, uy tín làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp.
• Bị đơn (cũng như Nguyên đơn) KHÔNG bắt buộc phải lựa chọn người thuộc Danh sách
Trọng tài viên VTA làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp. Danh sách Trọng tài viên VTA chỉ
mang tính khuyến nghị.

KÝ BẢN TỰ BẢO VỆ

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền trong trường
hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền trong
trường hợp Bị đơn là cá nhân.
• Nếu Bị đơn là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền* (với ủy quyền
hợp lệ) phải ký vào Bản tự bảo vệ.
• Nếu Bị đơn là cá nhân, thì Bị đơn hoặc người đại diện theo ủy quyền* (với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào
Bản tự bảo vệ.

 

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu bản tự bảo vệ tại trung tâm tố tụng trọng tài năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook