Lập di chúc ở văn phòng luật sư có hợp pháp không?

Lập di chúc ở văn phòng luật sư có hợp pháp không?

Các loại di chúc:

Căn cứ pháp lý: Điều 624 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015.

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Căn cứ pháp lý: Điều 627 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015.

“Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Cụ thể:

– Di chúc bằng văn bản bao gồm các hình thức sau:

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Người lập di chúc có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc nhưng phải có ít nhất 02 người làm chứng nếu không tự mình viết di chúc được và phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng này.

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực: Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc

– Di chúc miệng: Là di chúc do người có tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản được. Đồng thời, nếu sau 03 tháng mà người lập di chúc vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Hình thức di chúc:

Căn cứ pháp lý: Điều 630 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015.

Theo đó, để xác định một bản di chúc là hợp pháp, về hình thức của di chúc, pháp luật quy định:

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Theo quy định này, có 02 hình thức lập di chúc là lập di chúc bằng văn bản và lập di chúc miệng. Trong đó, nếu lập di chúc bằng văn bản thì có thể có người làm chứng hoặc không, có thể chứng thực, công chứng hoặc không.

Như vậy, việc lập di chúc ở văn phòng luật sư thuộc trường hợp lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và không áp dụng với di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ bởi di chúc của các đối tượng này phải được công chứng hoặc chứng thực.

Các trường hợp khác, khi lập ở văn phòng luật sư, nếu muốn di chúc hợp pháp thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép ;

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật…

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook