Làm cách nào để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động?

Làm cách nào để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động?

Làm cách nào để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động?

Làm cách nào để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động?

Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

…”

Như vậy:

– Trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động thì việc sửa đổi được tiến hành bằng việc giao kết hợp đồng lao động mới, không được sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Thời hạn của các loại hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, các loại hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động và người lao động được giao kết gồm:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Việc sử dụng phụ lục để sửa đổi nội dung của hợp đồng được quy định như thế nào?

Việc sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết hợp đồng lao động được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

– Người sử dụng lao động và người lao động có thể sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Lưu ý: Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Làm cách nào để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook