Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề gồm có các nội dung gì?

Căn cứ vào Điều 22 Luật Kiến trúc 2019 quy định về quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề như sau:

“Điều 22. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề

1. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Nguyên tắc hành nghề;

b) Cạnh tranh trong hành nghề;

c) Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

d) Quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.

2. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc.

3. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.”

Như vậy, quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật và có các nội dung cơ bản sau đây:

– Nguyên tắc hành nghề;

– Cạnh tranh trong hành nghề;

– Bảo đảm quyền bình đẳng giới;

– Quyền sở hữu trí tuệ;

– Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2020/NĐ-CP thì Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lập, ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30 Luật Kiến trúc 2019 quy định như sau:

“Điều 30. Thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 28 của Luật này;

b) Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

c) Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

d) Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng;

b) Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

3. Trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này hoặc sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này khi bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.”

Như vậy, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Kiến trúc 2019 trường hợp kiến trúc sư vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Kiến trúc sư vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp kiến trúc sư có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook