Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro và có mức trách nhiệm tài sản lớn, do đó, doanh nghiệp bảo hiểm luôn phải đảm bảo khả năng thanh toán (cao hơn so với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khác) trong suốt quá trình hoạt động, để thực hiện các trách nhiệm đối với bên mua bảo hiểm, Nhà nước và các chủ thể khác có quyền và lợi ích liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm.

Trường hợp cần kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm được đặt trong tình trạng kiểm soát, theo Khoản 1 Điều 80 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, thỏa mãn các điều kiện sau:

– Không khôi phục được khả năng thanh toán theo phương án đã được chấp thuận hoặc các phương án mà Bộ Tài chính đã chỉ định cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện.

– Có nguy cơ mất khả năng thanh toán (có biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu)

Trong các trường hợp này, Bộ Tài chính ra quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát khả năng thanh toán

Theo Khoản 2 Điều 80 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, Ban kiểm soát khả năng thanh toán có 09 nhiệm vụ, quyền hạn:

– Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo phương án đã được chấp thuận

– Thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan về việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán để phối hợp thực hiện (thông báo cho cơ quan quản lý về tài chính như Bộ Tài chính, cơ quan quản lý thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

– Tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) nếu xét thấy cần thiết

– Đình chỉ những hoạt động có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán (các hoạt động này được liệt kê trong báo cáo của doanh nghiệp hoặc qua quá trình giám sát của Ban Kiểm soát khôi phục khả năng thanh toán)

– Hạn chế phạm vi và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (thu hẹp phạm vi hoạt động và các lĩnh vực hoạt động dựa trên tình hình thực tế)

– Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án khôi phục khả năng thanh toán đã được chấp thuận (yêu cầu thay đổi những chủ thể có hành vi vi phạm hoặc không chấp hành

– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác

– Kiến nghị với Bộ Tài chính tiếp tục hoặc chấm dứt các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (sau khi giám sát việc thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán, Ban kiểm soát khả năng thanh toán có thể xác định được doanh nghiệp đã thoát khỏi tình trạng nguy cơ mất khả năng thanh toán hay không và kiến nghị với Bộ Tài chính)

– Báo cáo Bộ Tài chính về việc áp dụng và kết quả của việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (kết quả dựa trên thời gian giám sát thực hiện các biện pháp mà Bộ Tài chính chỉ định).

Các trách nhiệm

– Đối với Ban kiểm soát: Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình theo quy định của pháp luật trong quá trình áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu, quyết định của Ban kiểm soát khả năng thanh toán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook