Kiểm soát viên trong Công ty TNHH 2 thành viên

kiểm soát viên

Kiểm soát viên trong công ty TNHH 2 thành viên là ai ? Có quyền hạn, trách nhiệm như thế nào ? Cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

kiểm soát viên

 

Kiểm soát viên trong công ty TNHH 2 thành viên là ai ?

Kiểm soát viên là thành viên của Ban kiểm soát, có nhiệm vụ chủ yếu là giám sát các hoạt động của công ty và giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chức danh trong công ty.

Tiêu chuẩn trở thành Kiểm soát viên trong công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020 dẫn chiếu tới Điều 169 Luật này, theo đó, điều kiện để trở thành Kiểm soát viên như sau:

 • Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 • Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 • Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của Kiểm soát viên trong công ty TNHH 2 thành viên

Kiểm soát viên có trách nhiệm đối với công ty và công việc của mình, cụ thể như sau:

 • Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thiệt hại cho Công ty.

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên trong công ty TNHH 2 thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

 • Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;
 • Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
 • Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Bắt buộc phải có Kiểm soát viên trong Công ty TNHH hai thành viên ?

Theo quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước thì phải có Ban kiểm soát còn các trường hợp còn lại sẽ do doanh nghiệp quyết định.

Trường hợp công ty có Ban kiểm soát thì Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Như vậy, một Công ty TNHH 2 thành viên có bắt buộc phải có Kiểm soát viên hay không phải phụ thuộc vào việc Công ty đó có bắt buộc phải có Ban kiểm soát hay không.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Kiểm soát viên trong Công ty TNHH 2 thành viên. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook