Hợp đồng dịch vụ và 1 số vấn đề liên quan

Hợp đồng dịch vụ: Quyền và nghĩa vụ của 02 bên

Hợp đồng dịch vụ và 1 số vấn đề liên quan

Hợp đồng dịch vụ

Khái niệm dịch vụ

Hiện nay, nhiều quan điểm về dịch vụ tồn tại tương ứng với các góc độ nghiên cứu khác nhau. Dịch vụ là hoạt động kinh tế nên nhiều nhà kinh tế học coi dịch vụ “là quá trình lao động, sinh ra và mất đi cùng thời điểm với quá trình lao động đó, theo đó dịch vụ là một hàng hóa vô hình và có tính chất nhất thời”.

Bàn về nguồn gốc của dịch vụ, Các Mác khẳng định: “Dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất hàng hóa, khi mà nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi một sự lưu thông thông suốt, trôi chảy, liên tục để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao đó của con người thì dịch vụ ngày càng phát triển”

Theo Giáo sư Philip Kotler: “Dịch vụ là bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào mà chủ thể này có thể cung cấp cho chủ thể kia. Trong đó đối tượng cung cấp nhất định phải mang tính vô hình và không dẫn đến bất kỳ quyền sở hữu một vật nào cả. Còn việc sản xuất dịch vụ có thể hoặc không cần gắn liền với một sản phẩm vật chất nào”.

Theo Luật Giá 2012: “Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật”.

Theo Từ điển Tiếng Việt: “Dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức và được trả công”.

Nhìn chung, có khá nhiều định nghĩa khác nhau về dịch vụ, nhưng về bản chất, dịch vụ phải là sản phẩm của lao động, không tồn tại dưới dạng vật thể, thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.

Khái niệm hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Hợp đồng dịch vụ có thể được dùng dưới góc độ là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và cũng có thể là tổng hợp các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến cung ứng, sử dụng dịch vụ:

Dưới góc độ là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh giữa bên cung ứng dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ là quan hệ giữa bên cung ứng dịch vụ với bên thuê dịch vụ hướng mà bên cung ứng dịch vụ thực hiện một công việc nhất định đem lại lợi ích cho bên thuê dịch vụ. Lợi ích của bên thuê dịch vụ có thể là các vật chất hoặc lợi ích tinh thần.

Nội dung quan hệ hợp đồng dịch vụ ghi nhận các quyền, nghĩa vụ của hai bên chủ thể. Như vậy, dưới góc độ là một quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, hợp đồng dịch vụ được thiết lập dựa trên ba yếu tố cơ bản: chủ thể, khách thể, nội dung.

Hợp đồng dịch vụ là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến cung ứng, sử dụng dịch vụ, bao gồm các quy định về quá trình hình thành, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên cung ứng dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ do Nhà nước ban hành, có tính bắt buộc áp dụng hoặc hướng dẫn áp dụng đối với các chủ thể, được bảo đảm bởi cơ chế thực thi của Nhà nước.

Khái niệm về hợp đồng dịch vụ tại Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Khái niệm về hợp đồng dịch vụ tại Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Bản chất, đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Bản chất của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là một loại giao dịch dân sự, cụ thể là một loại hợp đồng dân sự.

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như đã nêu trên, bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận và ràng buộc pháp lý giữa các bên trong hợp đồng. Thỏa thuận dịch vụ phải đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Bản chất của thỏa thuận là kết quả của sự thống nhất ý chí các bên nhằm đạt được một mục đích chung.
  • Thỏa thuận dịch vụ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ cho bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ khi họ chấp nhận đề nghị giao kết.

HĐDV được xem là hợp đồng song vụ và có tính chất đền bù. Xuất phát từ sự thỏa thuận giữa hai bên, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng (có sự đối ứng giữa hai bên về nghĩa vụ).

Cần lưu ý rằng tính chất đền bù ở đây không có nghĩa là bồi thường mà đền bù có nghĩa là sự trao đổi về lợi ích ngang giá giữa các chủ thể, khi một bên trao cho bên còn lại một lợi ích thì bên còn lại đó sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền, đó gọi là hợp đồng có tính chất đền bù.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Tối tượng của hợp đồng dịch vụ theo Bộ luật Dân sự 2015 là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Có thể thấy, đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải không được tồn tại dưới dạng vật thể, mà là công việc có thể thực hiện được.

Ví dụ: làm thủ tục giải quyết tranh chấp, giảng dạy, bảo vệ, quảng cáo, hợp thức hóa quyền sở hữu,…

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook