Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự chuyển dịch quyền sử dụng đất từ người có quyền sử dụng đất sang người khác theo một trình tự, thủ tục, điều kiện do pháp luật quy định. Theo đó người có quyền sử dụng đất (người chuyển nhượng) có nghĩa vụ chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng (người nhận chuyển nhượng), người nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ trả tiền cho người chuyển nhượng, người chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ và lệ phí địa chính theo quy định pháp luật.
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính là hợp đồng mua bán có đối tượng là quyền sử dụng đất.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: ……CN

….., ngày…..tháng……năm……

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ……..sinh năm…..

– Chứng minh nhân dân số:…..do:……….Cấp ngày:……tháng…….năm……

– Nghề nghiệp: ………

– Địa chỉ thường trú: ………

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ……..sinh năm……….

– Chứng minh nhân dân số:…….do:…….Cấp ngày:……tháng…….năm……

– Nghề nghiệp: ……

– Địa chỉ thường trú: ……

Hoặc Ông (Bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức): …

– Địa chỉ: ……

– Số điện thoại: …… Fax……..(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …    m2

– Loại đất: …….Hạng đất (nếu có) ……

– Thửa số: ……

– Tờ bản đồ số: ……

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ….do……..cấp ngày…….. tháng …….. năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ……..(bằng chữ) ……

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ……. ,

(bằng chữ) ……

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  …….(bằng chữ) …

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)…… ,(bằng chữ)  ……

– Thời điểm thanh toán ……

– Phương thức thanh toán: …

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác……..

– Hợp đồng này lập tại …… ngày ….  tháng … năm …  thành ……. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất         Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

– Về giấy tờ sử dụng: …

– Về hiện trạng thửa đất: ……

Chủ sử dụng đất: …

Loại đất: ……

Diện tích: ……

Thuộc tờ bản đồ số: ……

Số thửa đất: …

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …

– Về điều kiện chuyển nhượng: …

Ngày … tháng …. năm……

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………   

  (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

III. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày…..tháng…..năm….. (bằng chữ ….)

tại …(12),

tôi …., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ….,tỉnh/thành phố …..

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là …. và bên B là …; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ….(13)

– Hợp đồng này được làm thành …bản chính (mỗi bản chính gồm …. tờ, …..trang), giao cho:

+ Bên A …..bản chính;

+ Bên B ….. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số……., quyển số …….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook