Hợp đồng bảo hiểm trùng năm 2022

bảo hiểm xã hội

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình

Một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã trả một số tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ có một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

– Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Ở đây, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm trong đó đối tượng được bảo hiểm là tài sản (bao gồm quyền tài sản, bao gồm bất động sản, tiền, chứng khoán và tài sản cá nhân), bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai, nhưng thực chất là bảo hiểm, của cải tương lai của bạn ở rủi ro lớn.

Đối với người được bảo hiểm (người bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ được giao kết đối với tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện được bảo hiểm phải làm mất mát, hư hỏng hoặc mất mát đột ngột một giá trị nhất định của tài sản được bảo hiểm đó.

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm trùng

Hợp đồng bảo hiểm trùng là một trong các loại hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 44 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng

  1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

Do đó, đây là trường hợp:

– Chỉ có một bên mua bảo hiểm và nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (từ hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên) giao kết hợp đồng bảo hiểm

– Các điều kiện (điều kiện mà công ty có thể đưa ra đối tượng được bảo hiểm) và sự kiện bảo hiểm (sự kiện pháp lý trên cơ sở đó người được bảo hiểm phải trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm) bảo hiểm hoặc mức bồi thường nhất định (căn cứ vào hợp đồng). hợp đồng bảo hiểm)) do người mua bảo hiểm và các công ty thoả thuận.

– Các doanh nghiệp phải biết về các hợp đồng bảo hiểm trùng với doanh nghiệp khác, để đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm của doanh nghiệp đối với bên mua bảo hiểm.

– Các doanh nghiệp bảo hiểm này cùng giao kết hợp đồng để bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm duy nhất (là tài sản)

– Các doanh nghiệp có sự chia sẻ trách nhiệm khi thực hiện bồi thường bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Chia sẻ trách nhiệm khi thực hiện bồi thường bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 44 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường Căn cứ vào tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuân trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua đã giao kết. Căn cứ vào đó:

– Số tiền bảo hiểm (số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản) mà bên mua bảo hiểm thỏa thuận với các doanh nghiệp không phải số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ được bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

– Tỷ lệ số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua đã giao kết được xác định căn cứ vào số công ty bảo hiểm tham gia bảo hiểm  đối tượng và số tiền bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Các công ty tự thỏa thuận  tỷ lệ này nên phải biết các hợp đồng bảo hiểm chồng chéo để phân định nghĩa vụ bảo hiểm.

– Tổng số tiền  doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của tài sản. Nói cách khác, số tiền bảo hiểm của tất cả các nhà bảo hiểm  cho  đối tượng được bảo hiểm chỉ  tối đa bằng giá trị thiệt hại thực tế của tài sản (mức tối đa được xác định bằng số tiền bảo hiểm).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hợp đồng bảo hiểm trùng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook