Hợp đồng bảo hiểm năm 2022

hợp đồng

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm 

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm

Quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo đó:

– Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai bên chủ thể là:

+ Bên mua bảo hiểm: Tức bên được bảo hiểm, là phía khách hàng tiếp nhận dịch vụ bảo hiểm từ bên còn lại

+ Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm. Trong quan hệ với bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm là bên cung ứng dịch vụ bảo hiểm, bên có trách nhiệm bảo hiểm cho các rủi ro theo thỏa thuận với bên mua bảo hiểm..

Trong mối quan hệ với bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm là công ty bảo hiểm có trách nhiệm bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng đã giao kết với bên mua.

– Nghĩa vụ cơ bản của bên mua bảo hiểm: Đóng phí bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm là mức phí mà người, tổ chức tham gia bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhận trách nhiệm trên phần rủi ro được bảo hiểm. Nói cách khác, đây là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải trả cho bên nhận bảo hiểm để được bảo hiểm.

– Nhiệm vụ cơ bản của người bảo hiểm: Trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm. Sự kiện bảo hiểm là sự kiện công ty bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền hoặc bồi thường cho người thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

-Trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm mới phải thực hiện việc thanh toán.

Hợp đồng bảo hiểm

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, có 03 loại hợp đồng bảo hiểm:

– Hợp đồng bảo hiểm con người: Là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng được bảo hiểm liên quan trực tiếp đến con người (như tính mạng, sức khỏe, tuổi thọ của con người).

-Các loại nghiệp vụ bảo hiểm thường được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản: Là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng được bảo hiểm là tài sản, giá trị của tài sản, tức nếu tài sản vì sự kiện bảo hiểm hoặc các yếu tố đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm mà mất giá trị, giảm giá trị, không thể tìm thấy,… thì phát sinh nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người thụ hưởng, chủ thể được bảo hiểm.

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Khác với hai loại hợp đồng trên, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự trên thực tế không bảo hiểm cho rủi ro tác động trực tiếp đến bên mua bảo hiểm mà bảo hiểm cho rủi ro mà bên bảo hiểm gây ra hoặc phải chịu trách nhiệm, tức là đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của bên mua bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm

Pháp luật áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

– Các hợp đồng bảo hiểm thông thường áp dụng theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000

– Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được áp dụng Bộ luật hàng hải, đối với các quy định Bộ luật hàng hải không quy định mới áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.

– Những vấn đề bảo hiểm không được Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 quy định thì áp dụng theo Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook