Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 23. Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, có toàn quyền nhân danh tổ chức bảo hiểm tương hỗ để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.

Căn cứ vào đó:

– Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng cụ thể, việc bầu và bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị: Do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý bắt buộc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội thành viên giao phó: quản lý và thực hiện các quyết định liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền của mình, các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội thành viên (phải biểu quyết) thì Hội đồng quản trị không được phép tự quyết định, mà chỉ được yêu cầu tổ chức Đại hội thành viên bất thường.

– Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị: Không quá 10 thành viên (cụ thể do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định)

– Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra bởi Đại hội thành viên, cũng được bãi miễn bởi Đại hội thành viên, thông qua quyết định của Đại hội thành viên (với số lượng thành viên biểu quyết tán thành là tối thiểu ½ số thành viên có mặt tại Đại hội thành viên.

– Các chủ thể không được trở thành thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là kế toán trưởng, thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ (nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trách trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật).

Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 10 quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

– Kiến nghị Đại hội thành viên quyết định việc giảm phí bảo hiểm cho các thành viên trong năm tài chính tiếp Căn cứ vào; quyết định hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh

– Quyết định chiến lược phát triển của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (chiến lược phát triển cụ thể dựa trên phương án hoạt động, kinh doanh đã được thông qua bởi Đại hội thành viên)

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ

(Nhiệm vụ và quyền cơ bản nhất của Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ, thể hiện tính quản lý trong nhiệm vụ chính của Hội đồng quản trị. Đối với các vấn đề cụ thể như vậy, Hội đồng quản trị không cần xin ý kiến của Hội đồng thành viên).

– Quyết định phương án đầu tư (Hội đồng quản trị được quyết định phương án đầu tư sau khi được Đại hội thành viên thông qua về việc tiến hành đầu tư)

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cán bộ quản lý quan trọng khác của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó

– Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ; mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (tuy nhiên vẫn cần sự thông qua của Đại hội thành viên)

– Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội thành viên, triệu tập họp Đại hội thành viên hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội thành viên thông qua quyết định (do Hội đồng quản trị là cơ quan tiến hành chuẩn bị, tổ chức Đại hội thành viên)

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội thành viên (tại Đại hội thành viên thường niên)

– Kiến nghị việc tổ chức lại, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các kiến nghị này xuất phát từ hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị)

– Các quyền và nhiệm vụ khác Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các quyền và nhiệm vụ này chủ yếu được nêu trong Điều lệ tổ chức).

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và đưa ra các quyết định dựa trên ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (bằng văn bản hoặc hình thức khác) do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định.

Tại các cuộc họp này, Hội đồng quản trị thể hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ (dưới sự giám sát của Đại hội thành viên).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook