Quy định pháp luật về Hội đồng kiểm toán nhà nước năm 2023

Hội đồng kiểm toán nhà nước năm 2023

Quy định pháp luật về Hội đồng kiểm toán nhà nước năm 2023

Hội đồng kiểm toán nhà nước năm 2023

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Căn cứ tại Điều 4 Quy chế làm việc của hội đồng kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-KTNN năm 2008, có quy định về nguyên tắc và cách thức làm việc của Hội đồng như sau:

Nguyên tắc và cách thức làm việc của Hội đồng

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc theo quy định tại Điều 26 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

a) Thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

b) Các ý kiến của thành viên Hội đồng được ghi vào biên bản của Hội đồng. Biên bản và các tài liệu khác của Hội đồng được bảo quản, lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

2. Hội đồng chỉ họp khi phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt, trong đó có Chủ tịch Hội đồng.

3. Kết quả biểu quyết phải được ít nhất 2/3 số thành viên có mặt của Hội đồng tán thành.

Trong trường hợp kết quả biểu quyết không quá 2/3 số thành viên có mặt của Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng kết luận và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định

Như vậy, theo qy định trên thì hội đồng kiểm toán Nhà nước làm việc theo nguyên tắc sau:

– Thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu và báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

– Các ý kiến của thành viên Hội đồng được ghi vào biên bản của Hội đồng. Biên bản và các tài liệu khác của Hội đồng được bảo quản, lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Căn cứ tại Điều 5 Quy chế làm việc của hội đồng kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-KTNN năm 2008, có quy định về cơ cấu của Hội đồng như sau:

Cơ cấu của Hội đồng

1. Các thành viên của Hội đồng.

a) Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong trường hợp đối tượng kiểm toán liên quan đến bí mật nhà nước và an ninh quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước.

b) Một Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước.

c) Các thành viên khác của Hội đồng, gồm:

– Các thành viên là đại diện lãnh đạo của Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, lãnh đạo một số Vụ tham mưu, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực có liên quan;

– Tổ trưởng Tổ thư ký Hội đồng;

– Căn cứ từng trường hợp cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước mời các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu sâu về từng lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kiểm toán không thuộc Kiểm toán Nhà nước tham gia Hội đồng.

2. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng, gồm:

a) Tổ trưởng là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Vụ Tổng hợp;

b) Các tổ viên khác gồm cán bộ của một số đơn vị có liên quan.

3. Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước, các thành viên Hội đồng, các thành viên Tổ thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhân sự cụ thể các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ thư ký do Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

Như vậy, theo quy định trên thì hội đồng kiểm toán Nhà nước có cơ cấu như sau:

– Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước;

– Một Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm toán nhà nước;

– Các thành viên khác của Hội đồng;

– Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Căn cứ tại Điều 6 Quy chế làm việc của hội đồng kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-KTNN năm 2008, có quy định về nhiệm vụ của hội đồng như sau:

Nhiệm vụ của Hội đồng

Căn cứ vào quyết định thành lập của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng chủ động nghiên cứu đề xuất, có ý kiến tư vấn cho Tổng Kiểm toán Nhà nước về những vấn đề sau:

1. Thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng;

2. Tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán;

3. Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán;

4. Khảo sát, nghiên cứu thực tiễn để có thêm thông tin trực tiếp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn về các vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng.

Như vậy, theo quy định trên thì Hội đồng kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ như sau:

– Thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng;

– Tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán;

– Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán;

– Khảo sát, nghiên cứu thực tiễn để có thêm thông tin trực tiếp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn về các vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hội đồng kiểm toán nhà nước năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook