Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023

Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023.jpg

Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023

Bài viết dưới đây, Luật Nam Sơn sẽ cung cấp mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023.

Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023.jpg

Trục xuất là gì?

Theo khoản 1 Điều 27 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./QĐ-HQĐTX

(2) ….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất*

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Điều 27 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều …. Nghị định số: …/…/NĐ-CP ngày …/…/…… của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định số: …./QĐ-XPHC ngày …/…/…… xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số: …./QĐ-GQXP ngày …/…/…… về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (nếu có);

Xét đề nghị của (4) ………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

  1. Hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất theo Quyết định số: …./QĐ-XPHC đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: …………………………………………………………….. Giới tính: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/ ………………………………….. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………… ;

ngày cấp: …/…./….; nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở bắt buộc trong thời gian làm thủ tục trục xuất: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  1. Thời gian hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…
  2. Lý do hoãn: (5) ………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

  1. Giao cho ông (bà) là cá nhân được hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
  2. a) Ông (bà) được hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này.

Hết thời gian được hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này hoặc điều kiện hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất không còn, ông (bà) (6) ……………………………………………………. phải tiếp tục chấp hành hình thức xử phạt trục xuất, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

  1. b) Ông (bà) (6) …………………………………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
  2. Gửi cho (7) …………………………………………………………………… để tổ chức thực hiện.
  3. Gửi cho (8) ……………………………………………………….. để biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.
CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)
(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(*) Quyết định đã giao trực tiếp cho cá nhân được hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất vào hồi…. giờ …. phút, ngày …./…/….

 

 

 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để ra quyết định hoãn thi hành hình thúc xử phạt trục xuất quy định tại Điều 27 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(*) Áp dụng đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp cho cá nhân được hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(5) Ghi cụ thể lý do theo từng trường hợp:

– Bị bệnh nặng, phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khỏe khác

– Trường hợp bất khả kháng.

– Phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo quy định của pháp luật.

(6) Ghi họ và tên của cá nhân bị trục xuất.

(7) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức có liên quan:

– Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Tên của cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam.

– Tên của cơ quan Công an quản lý người nước ngoài bị trục xuất.

(9) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ký quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu quyết định hoãn thi hành hình thức xử phạt trục xuất năm 2023.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook