Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Bãi nại là gì?

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Mục lục bài viết

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ và điều kiện phải có giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Theo đó:

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, được thành lập theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, trước khi đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải giao kết hợp đồng phục vụ cho việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Mục đích thành lập tổ chức là nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên: Khác với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được thành lập dựa trên mục đích thu lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà được thành lập nhằm hỗ trợ các thành viên trong tổ chức

. Ở đặc điểm này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các tổ chức nghề nghiệp hơn so với các doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động để hoạt động một cách hợp pháp. Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các chủ thể thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều phải thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Trong đó, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thỏa mãn điều kiện có hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu không có hồ sơ này, không thể thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ).

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Theo Điều 2 Chương III Thông tư số 52/2005/TT-BTC ngày 20/06/2005 của Bộ Tài chính, hồ sơ xin Giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm các thành phần như sau:

Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định

Đơn xin cấp Giấy phép thể hiện nguyện vọng được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ của các chủ thể sáng lập tổ chức. Đơn xin cấp Giấy phép phải được viết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 52/2005/TT-BTC ngày 20/06/2005 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung chính:

– Thành viên sáng lập

+ Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú đối với cá nhân

+ Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ; ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập; Họ tên, chức vụ của người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

+ Nguyện vọng thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ của các thành viên sáng lập.

– Thông tin cơ bản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ dự kiến được thành lập

+ Hình thức pháp lý

+ Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch (tiếng Việt, tiếng nước ngoài)

+ Địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm giao dịch, số điện thoại, fax

+ Tên và địa chỉ người đại diện trước pháp luật

+ Phạm vi hoạt động

+ Đối tượng khách hàng

+ Lĩnh vực kinh doanh

+ Vốn thành lập và nguồn hình thành

+ Thời hạn hoạt động

+ Đề nghị miễn, giảm thuế (nếu có)

– Cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin được cung cấp trong đơn và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nếu tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp phép hoạt động.

Theo đó, nội dung đơn ngoài thể hiện nguyện vọng của các chủ thể thành lập tổ chức còn thể hiện tất cả các điều kiện để được thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các thành viên sáng lập và tổ chức bảo hiểm tương hỗ dự kiện được thành lập đều phải thỏa mãn các điều kiện này).

Danh sách, lý lịch, các văn bằng được công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong các điều kiện thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ có điều kiện về năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành (cụ thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc). Do đó, thành phần hồ sơ này nhằm chứng minh điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ của các chủ thể này.

Phương án hoạt động 5 năm đầu trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và lợi ích kinh tế của việc thành lập tổ chức này

Do tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nên cũng giống như doanh nghiệp bảo hiểm, phải có phương án hoạt động 05 năm đầu để xác định phương hướng duy trì hoạt động và phát triển trong thời gian phát triển đối tượng khách hàng ban đầu. Nếu không có thành phần hồ sơ này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có thể chỉ được thành lập mà không có hoạt động cụ thể cùng phương hướng hoạt động rõ ràng sau khi được cấp phép, vừa lãng phí nguồn vốn vừa có nguy cơ tạo ra các vi phạm pháp luật

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Xác nhận về tính hợp pháp của nguồn vốn thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ, tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân sáng lập

Nguồn vốn được nêu trong đơn đề nghị cần được xác định rõ nguồn hình thành (hợp pháp). Tổ chức, cá nhân sáng lập cũng phải thỏa mãn các điều kiện về tình hình tài chính (tình hình tài chính lành mạnh, ổn định) để chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ khi tổ chức này được thành lập và hoạt động.

Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến kinh doanh

Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến kinh doanh phải được xác định rõ ràng, công khai, minh bạch để các chủ thể chuẩn bị gia nhập biết hoặc các cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản lý đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Biên bản họp của các thành viên sáng lập về việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Biên bản họp thể hiện tính nhất trí về việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ của các thành viên sáng lập, cũng như các thỏa thuận liên quan đến việc sáng lập.

Dự thảo điều lệ bao gồm các nội dung chính được quy định tại Điều 14 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan

Dự thảo điều lệ nhằm xác định rõ điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định rõ những nội dung cần thiết để tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động như phạm vi, nội dung hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, các trường hợp thay đổi,… Nếu điều lệ không được xây dựng đúng theo quy định, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được xét thành lập.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về năng lực pháp lý của các thành viên sáng lập

– Đối với cá nhân: Giấy xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Đối với tổ chức: bản sao có công chứng của quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Văn bản uỷ quyền cho người đại diện các thành viên sáng lập

Thông thường chỉ có một trong các thành viên sáng lập được đại diện chịu trách nhiệm nộp đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức bảo hiểm, do đó cần phải có văn bản ủy quyền để chủ thể này thực hiện các thủ tục cần thiết.

Số bản hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được lập thành 3 (ba) bộ trong đó có 1 (một) bộ là bản chính, 2 (hai) bộ là bản sao. Các thành viên sáng lập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xin cấp giấy phép.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook