Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường năm 2023

Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường năm 2023

Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường năm 2023

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở). (Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm những gì?

 Khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

– Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

– Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

– Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường năm 2023

Căn cứ tại Điều 22 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường, cụ thể:

“Điều 22. Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường

1. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

a) Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

2. Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.”

Đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 về đăng ký môi trường như sau:

“Điều 49. Đăng ký môi trường

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

…”

Như vậy, hồ sơ đăng ký môi trường bao gồm:

– Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

– Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

Và thủ tục đăng ký môi trường được thực hiện theo trình tự như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký môi trường đã nêu ở trên.

– Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức:

+ Trực tiếp

+ Đường bưu điện

+ Bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

– Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi đến bằng hình thức nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Bước 4: Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook