Hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động của chi nhánh nước ngoài năm 2022

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư

Hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động của chi nhánh nước ngoài

1.1. Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài)  Điều lệ công ty (đối với công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm) và trình tự tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phải được soạn thảo trước khi thành lập công ty, chi nhánh nước ngoài để đảm bảo sự quản lý và tuân thủ của hiệp hội. phù hợp với các quy định nhất quán về hoạt động kinh doanh, quản lý nội bộ và các vấn đề về cơ cấu và hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài. Do đó, nội quy thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty có quy định về việc chấm dứt, thủ tục và chấm dứt hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài. Theo đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào quy chế, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

Hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có 05 thành phần:

1.1. Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài)

Điều lệ công ty (đối với công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm) và trình tự tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phải được soạn thảo trước khi thành lập công ty, chi nhánh nước ngoài để đảm bảo sự quản lý và tuân thủ của hiệp hội. phù hợp với các quy định nhất quán về hoạt động kinh doanh, quản lý nội bộ và các vấn đề về cơ cấu và hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài.

Do đó, nội quy thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty có quy định về việc chấm dứt, thủ tục và chấm dứt hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài. Theo đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào quy chế, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

1.2. Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Đơn đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động trong đó nêu rõ việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài giải thể, chấm dứt hoạt động. Trường hợp không yêu cầu giải thể, chấm dứt hoạt động thì Bộ Tài chính không có căn cứ giải thể,chấm dứt hoạt động của chi nhánh nước ngoài.

1.3. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài hết thời hạn hoạt động nhưng đề nghị gia hạn mà không được tiếp tục gia hạn, bị thu hồi Giấy phép; Mất khả năng thanh toán theo quyết định của Bộ Tài chính (chỉ áp dụng đối với chi nhánh nước ngoài); Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bị rút Giấy phép, hết thời hạn hoạt động hoặc bị giải thể, phá sản (chỉ áp dụng đối với chi nhánh nước ngoài)

Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp này là các văn bản thể hiện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thuộc các trường hợp phải giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, và các quyết định này cũng là căn cứ để doanh nghiệp giải thể, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động.

Vì vậy, quyết định này phải trở thành một thành phần trong hồ sơ đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

1.4. Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (trong trường hợp tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động) đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài, gồm các tài liệu sau:

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp luật

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các chủ nợ khác

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với bên mua bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài);

– Bản sao công chứng giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế

– Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

Các bằng chứng này thể hiện doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài thuộc các trường hợp được giải thể, chấm dứt hoạt động. Nếu các bằng chứng này không thể hiện doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài thuộc các trường hợp được giải thể, chấm dứt hoạt động thì không thể tiến hành giải thể, chấm dứt hoạt động (vì có thể thuộc các trường hợp khác như phá sản).

1.5. Giấy phép thành lập và hoạt động

Giấy phép thành lập và hoạt động ghi nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực được cấp phép, trong thời hạn quy định. Vì vậy, nếu hết thời hạn, có vi phạm về nội dung, phạm vi và các nội dung khác trong giấy phép, thì đây là các căn cứ để giải thể, chấm dứt hoạt động.

1.1. Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài)  Điều lệ công ty (đối với công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm) và trình tự tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phải được soạn thảo trước khi thành lập công ty, chi nhánh nước ngoài để đảm bảo sự quản lý và tuân thủ của hiệp hội. phù hợp với các quy định nhất quán về hoạt động kinh doanh, quản lý nội bộ và các vấn đề về cơ cấu và hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài. Do đó, nội quy thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty có quy định về việc chấm dứt, thủ tục và chấm dứt hoạt động của công ty, chi nhánh nước ngoài. Theo đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào quy chế, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

Trình tự nộp hồ sơ

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nộp hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động lên Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính ra quyết định giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động chi nhánh

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Bộ Tài chính ra quyết định giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Bộ Tài chính ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh nước ngoài

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chấm dứt hoạt động của chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook