Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm năm 2022

do-tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Mục lục bài viết

Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Công ty trách nhiệm hữu hạn là hình thức pháp lý bao gồm một công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm bảo đảm phần vốn góp của mình trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm).

Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm. Điều này bao gồm các điều kiện chung để thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và trung gian bảo hiểm, cũng như các điều kiện đặc biệt để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm (tổ chức trong nước) hoạt động bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phụ thuộc vào điều kiện cần phải đạt được của các thành viên tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, bao gồm:

Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp)

Dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, trước đây là Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, đảm bảo việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phát từ sự tự nguyện của các thành viên tham gia góp vốn thành lập.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp thành lập ra không hoạt động hoặc hoạt động với mục đích vi phạm pháp luật.

Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

– Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

– Điều lệ công ty

– Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

– Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền cho công ty con góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam thì cung cấp cả báo cáo tài chính của công ty con đó

– Văn bản ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cho công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài và cam kết cùng công ty con chịu trách nhiệm đối với việc góp vốn và nghĩa vụ của công ty con trong việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam (đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền cho công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam)

Các loại giấy tờ này nhằm chứng minh điều kiện về doanh nghiệp bảo hiểm góp vốn trên 10% (về khả năng tài chính, vốn pháp định, vốn sở hữu)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm

Các giấy tờ chứng minh nhân thân của các cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thể hiện tính minh bạch, có điều kiện của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác chỉ xuất hiện trong hồ sơ khi tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận mức vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập có phù hợp với điều kiện về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm đối với loại hình, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Biên bản họp của các thành viên góp vốn (đối với hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên) về việc:

– Nhất trí góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, kèm theo danh sách các thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

– Thông qua dự thảo Điều lệ công ty

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành

Văn bản thể hiện doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam thỏa mãn các điều kiện để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan Nhà nước chứng nhận việc thỏa mãn các điều kiện là thật.

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức nước ngoài góp vốn đóng trụ sở chính xác nhận:

– Tổ chức nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này

– Tổ chức nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động ở Việt Nam

– Tổ chức nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép (theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ)

Văn bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chỉ được đưa vào hồ sơ trong trường hợp có sự ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook