Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm năm 2022

Thủ tục lập vi bằng năm 2022

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Mục lục bài viết

Công ty cổ phần bảo hiểm

Công ty cổ phần là công ty có vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân và  số lượng tối thiểu là 03 và  số lượng tối đa không hạn chế. Trách nhiệm của các thành viên hợp danh là trách nhiệm hữu hạn (chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác  trong phạm vi số vốn đã chuyển giao cho công ty). Công ty cổ phần là một pháp nhân và có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các  chứng khoán  công ty khác.

Công ty bảo hiểm cổ phần là một công ty trách nhiệm hữu hạn và cũng là một công ty bảo hiểm. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm là công ty  được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật hoạt động bảo hiểm và  pháp luật có liên quan đối với hoạt động bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Điều kiện để thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm bao gồm:

– Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Điều kiện riêng đối với công ty cổ phần bảo hiểm

Các điều kiện này có ảnh hưởng đến các thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Theo Điều 12 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản nêu rõ nguyện vọng thành lập chi nhánh nước ngoài của công ty bảo hiểm, bảo đảm  việc thành lập chi nhánh nước ngoài là xuất phát từ ý chí tự nguyện của công ty muốn thành lập chi nhánh và các nhà tài trợ vốn thành lập.

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ công ty được xây dựng theo pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể hiện nay dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, trước đây là Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ hoạt động đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh của việc thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Kế hoạch hoạt động 5 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh bên ngoài, tránh tình trạng chi nhánh bên ngoài được thành lập không đủ điều kiện hoạt động hoặc hoạt động không hợp pháp, đồng thời đảm bảo tiềm năng phát triển của chi nhánh đã thành lập. . . , năng lực tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài.

Tuy nhiên, do tính chất của hoạt động môi trường, nhà môi giới bảo hiểm không nên xây dựng nội dung kế hoạch như thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương thức hình thành dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, lĩnh vực bảo hiểm không bán sản phẩm hoặc dịch vụ, mà là cung cấp dịch vụ môi giới

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đây là những tài liệu chứng minh danh tính của những người đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành  và hoạt động của nhà môi giới bảo hiểm. Những cá nhân này phải chứng minh danh tính của mình để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và việc thành lập công ty bị che giấu bởi các hoạt động bất hợp pháp vì họ phải chịu trách nhiệm về các  hoạt động bất hợp pháp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thể hiện tính minh bạch, có điều kiện của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khi được thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm dự kiến tiến hành triển khai, nhằm đảm bảo nhất quán trong quá trình hoạt động, không để bên mua bảo hiểm bị ảnh hưởng tới quyền lợi.

Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

– Đối với cá nhân:

+ Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định

+ Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại lệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng

– Đối với tổ chức:

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức nước ngoài thì bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự

+ Điều lệ công ty

+ Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành

+ Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Danh sách cổ đông sáng lập là một phần quan trọng trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần do số cổ đông sáng lập của công ty cổ phần tối thiểu là 03 cổ đông. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các cổ đông sáng lập cũng phải thỏa mãn các điều kiện về tài chính, khả năng hoạt động, góp vốn,…

Vì vậy, danh sách cổ đông và các giấy tờ kèm theo (chứng minh nhân thân đối với cá nhân, tư cách doanh nghiệp, pháp nhân đối với tổ chức, chứng minh các điều kiện cơ bản của doanh nghiệp để góp vốn).

Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Văn bản thể hiện doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam thỏa mãn các điều kiện để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan Nhà nước chứng nhận việc thỏa mãn các điều kiện là thật.

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận mức vốn điều lệ, pháp định có thỏa mãn các điều kiện về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ).

Biên bản họp của các cổ đông về việc:

– Nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm kèm theo danh sách các cổ đông sáng lập

– Thông qua dự thảo Điều lệ công ty

Biên bản họp thể hiện ý chí của các thành viên thành lập công ty cổ phần bảo hiểm trong việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm và xây dựng điều lệ công ty.

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt cho các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chỉ được đưa vào hồ sơ trong trường hợp có sự ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Văn bản cam kết của các cổ dông đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Văn bản cam kết này được xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

Trường hợp tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động tại Việt Nam

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook