Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản năm 2022

Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình

Một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã trả một số tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ có một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

– Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Ở đây, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm trong đó đối tượng được bảo hiểm là tài sản (bao gồm quyền tài sản, bao gồm bất động sản, tiền, chứng khoán và tài sản cá nhân), bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai, nhưng thực chất là bảo hiểm, của cải tương lai của bạn ở rủi ro lớn.

Đối với người được bảo hiểm (người bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ được giao kết đối với tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện được bảo hiểm phải làm mất mát, hư hỏng hoặc mất mát đột ngột một giá trị nhất định của tài sản được bảo hiểm đó.

Nghĩa vụ bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm là nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm, phát sinh từ thời điểm chấm dứt hợp đồng nhưng chỉ được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm với chi phí của người được bảo hiểm. (người bảo hiểm). Đây là một trong những nhiệm vụ chính của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản (không thực hiện nghĩa vụ này thì hợp đồng bảo hiểm sẽ không được giao kết được coi là vi phạm hợp đồng bảo hiểm tài sản).

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hình thức bồi thường

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, có 03 hình thức bồi thường mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thực hiện:

Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

Hình thức này được sử dụng nếu thiệt hại của tài sản quá lớn hoặc quá lớn đến mức người bảo hiểm có thể thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác. Hình thức này thường được thoả thuận khi bất động sản không phải là tài sản cụ thể mà có thể thay thế bằng tài sản khác tương đương. Công ty bảo hiểm tự thanh toán giá mua tài sản thay thế.

Đối với hình thức này, sau khi thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại.

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

Đây là hình thức bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phụ trách phần sửa chữa tài sản bị thiệt hại và đưa tài sản bị thiệt hại về trạng thái tiệm cận ban đầu khi giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản (với mức giá trị tương đương hoặc gần tương đương giá trị ban đầu được định giá của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng). Căn cứ vào đó, hình thức này có thể áp dụng trong trường hợp:

– Tài sản không thể thay thế, bên mua bảo hiểm cũng không muốn bị thu hồi tài sản

– Tài sản không bị thiệt hại toàn bộ, mức độ thiệt hại không lớn, có thể sửa chữa để đưa tài sản về mức giá trị ban đầu hoặc tiệm cận ban đầu (tại thời điểm giao kết hợp đồng)

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể không trực tiếp tổ chức sửa chữa tài sản bị thiệt hại mà thuê một cá nhân, tổ chức khác có chuyên môn về sửa chữa tài sản (là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm) để thực hiện trách nhiệm này. Chi phí sửa chữa, thuê nhân công sửa chữa tài sản do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

Trả tiền bồi thường

Đây là hình thức bồi thường phổ biến mà các bên trong hợp đồng bảo hiểm thường thỏa thuận. Doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện hình thức bồi thường này không phải sửa chữa hoặc thay thế tài sản mà trực tiếp bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên số tiền bảo hiểm và mức độ thiệt hại thực tế.

Cũng giống như trường hợp trên, sau khi bồi thường bằng tiền bồi thường toàn bộ Căn cứ vào giá thị trường cho người được bảo hiểm (tức ở mức tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể bồi thường, bằng số tiền bảo hiểm), doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook