Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT mới nhất năm 2023

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT mới nhất năm 2023

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT mới nhất năm 2023

Mẫu số: 01/HT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN TỔ CHỨC

…………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………………. …, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: …….<Cơ quan có thẩm quyền hoàn trả>….

I- Thông tin về tổ chức đề nghị hoàn trả:

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: …………………. [05] Tỉnh/thành phố: …………………………………………

[06] Điện thoại: ……………………. [07] Fax: ………………….[08] Email: …………………….

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): … ..……………………………………………………………….

[10] Mã số thuế:

[11] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………. ngày: ………………………………

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

  1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:
STT Loại thuế Kỳ đề nghị hoàn thuế Mã giao dịch điện tử của hồ sơ khai thuế đề nghị hoàn Số tiền đề nghị hoàn trong kỳ (VNĐ) Trường hợp đề nghị hoàn thuế Ghi chú
Từ kỳ Đến kỳ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
             
             
Tổng cộng          
  1. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

 

STT Mã số thuế Mã định danh khoản phải nộp (nếu có) Cơ quan quản lý

thu

Nội dung kinh tế (tiểu mục) Kỳ thuế Số tiền đề nghị bù trừ (VNĐ) Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
               
               
Cộng theo mã số thuế, cơ quan quản lý thu, nội dung kinh tế
Tổng cộng

 

 

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản:  Tên chủ tài khoản…………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………… Tại Ngân hàng (KBNN)……………………………

Tiền mặt:

Tên người nhận tiền:…………………………………………………………………………

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ……………………………. Ngày cấp: …../ …../ …..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………………

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

Ghi chú:

– “Trường hợp đề nghị hoàn thuế”: Ghi rõ đề nghị hoàn trả theo quy định tại điểm, khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

– “Ghi chú” tại mục bù trừ: Ghi rõ phải nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tài chính, Thanh tra chính phủ, cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);

 

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT mới nhất năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook