Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Nguyên tắc áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương

Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Căn cứ vào đó:

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, được thành lập Căn cứ vào quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, trước khi đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải giao kết hợp đồng phục vụ cho việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Mục đích thành lập tổ chức là nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên:

Khác với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được thành lập dựa trên mục đích thu lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà được thành lập nhằm hỗ trợ các thành viên trong tổ chức.

Ở đặc điểm này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các tổ chức nghề nghiệp hơn so với các doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài.

Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Giám đốc (tổng giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Xác định Giám đốc (Tổng Giám đốc)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ. Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ là người làm nhiệm vụ điều hành các công việc hằng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về quyền và nghĩa vụ được giao.

– Chủ thể lựa chọn và bầu ra Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng quản trị

– Tư cách người đại diện Căn cứ vào pháp luật: Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người đại diện Căn cứ vào pháp luật của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong trường hợp Điều lệ tổ chức không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện Căn cứ vào pháp luật.

– Đối tượng có thể trở thành Giám đốc (Tổng Giám đốc): Một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị; hoặc người khác Căn cứ vào sự lựa chọn của Hội đồng quản trị

– Do các cá nhân là Giám đốc (Tổng Giám đốc) phải thỏa mãn đủ các điều kiện nhất định thì tổ chức bảo hiểm tương hỗ mới được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nên việc bổ nhiệm, thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải có sự

Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Điều kiện để trở thành Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Điều kiện để trở thành Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm:

– Là người có đạo đức nghề nghiệp: khi giữ chức vụ quản lý đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, có sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp trong sạch.

– Là người có uy tín: tức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm lâu năm, hoặc đã từng giữ chức vụ quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các thành viên trong Hội đồng quản trị và Đại hội thành viên tin tưởng.

– Là người có thực tiễn quản lý kinh doanh hoặc quản lý Nhà nước về bảo hiểm ít nhất 03 năm và phải thường trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm: hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong nhiều năm, đã có các thành tựu khi hoạt động.

Đồng thời, phải thường trú tại Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ điều hành công việc hằng ngày của tổ chức ngay tại Việt Nam, do hoạt động chủ yếu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tại Việt Nam (trên một địa bàn nhất định tại Việt Nam).

Các quyền và nghĩa vụ của giám đốc (tổng giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ có 07 quyền và nghĩa vụ, bao gồm:

– Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, bao gồm cả các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đối với các vấn đề mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toàn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì do Hội đồng quản trị quyết định. Đối với các vấn đề hoạt động hằng ngày phát sinh các vấn đề phức tạp, Giám đốc, hoặc Tổng Giám đốc phải báo cáo lên Hội đồng quản trị

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (tương tự như trách nhiệm trên, do kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư được quyết định bởi Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị nên Giám đốc, Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện)

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị (do Giám đốc, Tổng Giám đốc là cá nhân do Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm, nên thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao)

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ (Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên quyết định các vấn đề này)

– Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng Giám đốc), trừ các thành viên của Hội đồng quản trị

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức (đồng thời trừ các thành viên của Hội đồng quản trị do thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên bầu ra)

– Các quyền và nhiệm vụ khác Căn cứ vào quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và quyết định của Hội đồng quản trị

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook