Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản năm 2022

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình

Một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã trả một số tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ có một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

– Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Ở đây, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm trong đó đối tượng được bảo hiểm là tài sản (bao gồm quyền tài sản, bao gồm bất động sản, tiền, chứng khoán và tài sản cá nhân), bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai, nhưng thực chất là bảo hiểm, của cải tương lai của bạn ở rủi ro lớn.

Đối với người được bảo hiểm (người bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ được giao kết đối với tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện được bảo hiểm phải làm mất mát, hư hỏng hoặc mất mát đột ngột một giá trị nhất định của tài sản được bảo hiểm đó.

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Giám định tổn thất

Hoạt động giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hoạt động giám định tổn thất là hoạt động được thực hiện bởi tổ chức giám định tài sản (có đủ điều kiện và chứng nhận hoạt động giám định tài sản), có người thực hiện giám định tài sản là người có chứng chỉ hành nghề giám định tài sản, tổn thất tài sản.

Liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản, có hai thời điểm cần định giá tài sản, đó là:

– Thời điểm sự kiện bảo hiểm xảy ra: Các bên cần giám định lại giá của tài sản sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và mức độ tổn thất đến tài sản trong quá trình thực hiện bảo hiểm. Căn cứ vào đó, hoạt động giám định tổn thất được thực hiện tại thời điểm này.

– Thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản: Các bên cần định giá tài sản Căn cứ vào giá thị trường

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Thực hiện hoạt động giám định tổn thất

Trách nhiệm giám định tài sản trong quan hệ bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

– Trong quan hệ bảo hiểm tài sản, các bên có trách nhiệm giám định thiệt hại là: Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được ủy quyền giám định thiệt hại. Do đó, hai chủ thể có thể tự giám định tổn thất (nếu có đủ các điều kiện) hoặc thuê cá nhân, tổ chức có chuyên môn khác giám định tổn thất hiệu quả của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người, tổ chức được ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. .

– Mục đích của giám định tổn thất: Để tìm ra nguyên nhân và mức độ tổn thất, trên cơ sở đó xác định tỷ lệ bồi thường mà công ty phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm.

– Chủ thể trả chi phí giám định tổn thất: Doanh nghiệp bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm không phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm bất kỳ khoản tiền nào để thực hiện bảo hiểm.

– Bên mua bảo hiểm cũng phải biết về việc giám định và thống nhất việc giám định với doanh nghiệp bảo hiểm (hàng hoá, phương pháp giám định). Nếu doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm đã hoàn thành việc giám định thiệt hại thì các bên này phải thông báo cho bên mua bảo hiểm về kết quả giám định thiệt hại.

Trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

– Trong trường hợp này, các bên có thể lựa chọn giám định viên độc lập (trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm). Kết luận của giám định viên độc lập này có thể được các bên đồng thuận hoặc không đồng thuận.

– Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Khi đã sử dụng giám định viên độc lập do Tòa chỉ định, thì kết luận giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook