Giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo ý chí của mình hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm.

Có lẽ việc doanh nghiệp phải giải thể là kết quả mà chẳng ai mong muốn khi đầu tư kinh doanh nhưng đôi khi đây lại là chiếc “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp tránh chìm sâu trong khủng hoảng. Vậy, khi nào doanh nghiệp phải giải thể và thủ tục tiến hành giải thể ra sao ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về loại thủ tục pháp lý này.

Giải thể doanh nghiệp

Khi nào giải thể doanh nghiệp ?

Giải thể là quyền của doanh nghiệp nhưng đôi khi lại là nghĩa vụ mà doanh nghiệp buộc phải thực hiện. Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Khác với Luật doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong mọi trường hợp đều phải tiến hành giải thể, Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành đã bổ sung thêm trường hợp ngoại trừ cho phép doanh nghiệp không phải giải thể nếu Luật Quản lý thuế không yêu cầu.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  • Đối với trường hợp giải thể do hết thời hạn hoạt động, do không đủ thành viên tối thiểu hoặc theo quyết định của Doanh nghiệp:

Bước 1: Thông qua Quyết định giải thể

Để có thể thực hiện thủ tục giải thể, trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể phải là của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể kèm theo phương án giải quyết nợ (nếu có) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ được thực hiện như sau:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục thuế

Sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua Quyết định giải thể, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 4: Đăng ký giải thể

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

  • Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Bước 1: Ra quyết định giải thể

Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án, trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lạo động trọng doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Việc thanh lý tài sản và thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ trong trường hợp này được thực hiện như đối với trường hợp giải thể do hết thời hạn hoạt động, do không đủ thành viên tối thiểu hoặc theo quyết định của Doanh nghiệp nêu trên.

Bước 3: Đăng ký giải thể

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về quy trình GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và nhiều Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com”

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook