Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023)

Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023)

Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được quy định tại Mục 4 PHẦN II Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1059/QĐ-NHNN năm 2023 như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

4. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

– Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ chức tín dụng ủy quyền còn hiệu lực;

c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo Giấy chứng nhận được cấp, trong đó có nội dung đảm bảo đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6a Nghị định này.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh biên giới.

Như vậy, theo quy định, thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023)

Mẫu số 02

TỔ CHỨC KINH TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

….., ngày….tháng ….năm….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố…

Căn cứ Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Nghị định số …/2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu có) số … ngày …./……/……….

Cơ quan cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số … ngày …../…./…….

… (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố … điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với nội dung như sau:

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: …

… (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, … (tên tổ chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (mới nhất 2023). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook