Bạn đang gặp gặp khó khăn với đống hồ sơ sổ sách lộn xộn, có nguy cơ bị xuất toán, truy thu nộp thuế và bị xử phạt khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế? NAM SƠN sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán tiết kiệm nhất.

STT CÔNG VIỆC LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN
1. Kiểm tra, phân loại và sắp xếp chứng từ
2. Lập các bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trích trước
3. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
4. Tính giá thành và làm các bút toán kết chuyển
5. Lập phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho
6. Lập và in sổ cái chi tiết các tài khoản, sổ nhật ký chung
7. Tổng hợp và lập báo cáo tài chính