M&A và Tái cấu trúc doanh nghiệp

M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

* Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
* Trình tự  thực hiện thủ tục sáp nhập công ty
* Hướng dẫn tư vấn mua bán doanh nghiệp
* Thủ tuc giải thể doanh nghiêp

Tái cơ cấu doanh nghiệp là việc tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một phương án tái cấu trúc riêng theo từng điều kiện cụ thể. LUẬT NAM SƠN cung cấp dịch vụ tái cơ cấu doanh nghiệp bao gồm:

  1. Mua bán Doanh nghiệp:

– Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp;

– Tư vấn chiến lược mua bán doanh nghiệp;

– Tư vấn về hoạt động sau khi thực hiện hợp đồng mua bán doanh nghiệp: tổ chức lại, tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…;

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp mới trên cơ sở chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập, hợp nhất;

– Tư vấn soạn thảo, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp:

Sáp nhập Công ty là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) trên cơ sở chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập vào công ty nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập. LUẬT NAM SƠN xin tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;

– Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;

– Tư vấn Hợp đồng sáp nhập;

– Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

– Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập; tiến hành thủ tục sáp nhập tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

  1. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất công ty là việc hai hay nhiều công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) kết hợp thành một công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và hình thành một công ty mới trên cơ sở kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. LUẬT NAM SƠN  tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

– Tư vấn Hợp đồng hợp nhất;

– Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất.

– Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

– Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

– Tiến hành các thủ tục hợp nhất Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất; tiến hành thủ tục hợp nhất tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  1. Thủ tục tách Doanh nghiệp:

Tách công ty là một công ty bị tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để hình thành một công ty mới. Công ty bị tách vẫn tồn tại và hình thành một công ty mới, các công ty này vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bị tách.

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty.

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập.

– Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty.

– Tiến hành các thủ tục tách doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tách doanh nghiệp; tiến hành thủ tục tách công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

5. Thủ tục chia doanh nghiệp:

Chia doanh nghiệp là việc một công ty có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

– Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của công ty;

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

– Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới;

– Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

– Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.

– Tiến hành thủ tục chia công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Tiến hành các thủ tục chia Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty

  1. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh mới, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

– Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.

– Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

– Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.

– Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

– Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi; tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

Muốn biết thêm thông tin về  dịch vụ M&A, tái cấu trúc doa