Đóng phí bảo hiểm nhân thọ năm 2022

các biện pháp phòng vệ thương mại

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ vào Khoản 12 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.”

Nói cách khác, bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm về tính mạng, trí óc và sức khỏe của một cá nhân. Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người được bảo hiểm, người thụ hưởng có nghĩa vụ cho biết tuổi của người được bảo hiểm (doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm).

Phương thức đóng bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm Căn cứ vào các phương thức sau đây:

– Đóng phí bảo hiểm nhiều lần Căn cứ vào thời hạn

– Đóng phí bảo hiểm một lần

Các bên có thể thỏa thuận phương thức đóng bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (nếu đã thỏa thuận đóng bảo hiểm một lần thì chỉ đóng bảo hiểm một lần, nếu đã thỏa thuận đóng phí bảo hiểm nhiều lần thì phải quy định thêm thời hạn bảo hiểm).

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp căn cứ vào

Căn cứ vào Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

– Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí bảo hiểm mà bên mua vẫn chưa đóng phí bảo hiểm thì công ty có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng: Đơn phương đình chỉ hợp đồng nghĩa là một bên đình chỉ hiệu lực của phí bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm, nghĩa vụ đối với bên kia do bên kia vi phạm hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào đó, thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí bảo hiểm là thời hạn chậm nhất để bên mua bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ của mình

– Trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ 02 năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác: Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là giá trị tài khoản bảo vệ trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, được tạo ra từ phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm. Đây là khoản hoàn trả mà bên mua bảo hiểm được nhận lại được đảm bảo từ khoản phí bảo hiểm mà mình đã đóng.

– Bên mua bảo hiểm không có quyền thu hồi phí bảo hiểm đã đóng nếu thời hạn đóng dưới 2 năm, trừ khi các bên có thỏa thuận khác: Nếu thời hạn bảo hiểm ngắn hơn 2 năm, giá trị hoàn lại của phí bảo hiểm không đủ cho doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời số phí bảo hiểm đã đóng trước đây đều là phí bảo hiểm tương ứng với khối lượng trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, do đó doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm trả lại tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm (trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bằng văn bản hoặc quyền đối với hợp đồng bảo hiểm).

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Thỏa thuận khôi phục hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, sau khi đình chỉ hợp đồng bảo hiểm thì trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ số phí bảo hiểm còn thiếu thì các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Đây là điểm khác biệt giữa đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hay hủy hợp đồng bảo hiểm, đó là có thể khôi phục hiệu lực của hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận. Trên thực tế, để đạt được thỏa thuận này, bên mua bảo hiểm cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình (đóng phí bảo hiểm) đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Sau thời hạn 02 năm kể từ thời điểm một bên đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thì hợp đồng bảo hiểm không thể khôi phục hiệu lực và phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn về Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook