Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

Con nuôi là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 luật nuôi con nuôi năm 2010 thì con nuôi được định nghĩa như sau: Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Theo đó có thể hiểu con nuôi là người được nhận nuôi, trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục bởi cha, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________***________

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

 

Kính gửi:[1] ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Chúng tôi/tôi là:

Ông

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………………………….. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch: ……………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch: …………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………… Quốc tịch: ……………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

………………………………………………………………………………………………

Lý do xin nhận con nuôi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho ……………… [3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị[4] ………………………………………………. xem xét, giải quyết.

………………, ngày …………….. tháng ……….. năm ……….

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

[1] Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3] Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn xin nhận con nuôitrong nước mới nhất 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook