Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023

Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Bên cạnh việc xem xét thẩm quyền giải quyết, một tranh chấp muốn được giải quyết bằng Trọng tài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận Trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
  • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận Trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
  • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Những nội dung cần có trong đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài

Khi muốn giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn sẽ làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài gồm các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
  • Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
  • Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
  • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
  • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
  • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Ngoài đơn khởi kiện, nguyên đơn phải gửi kèm theo thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày […] tháng […] năm […]

ĐƠN  KHỞI KIỆN

Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Tên doanh nghiệp (Nguyên đơn): ………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………..……………
ĐT:  ……………………………………………………………………….……………
Fax: ……………………………….Email……………………………………………
Họ tên người đại diện: ………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
Nay làm Đơn khởi kiện Bị đơn:
Tên doanh nghiệp: (Bị đơn)  ………………………………………………….……
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
ĐT:  ………………………………………………………………………..……………
Fax: ………………………………………………………………………..……………
Họ tên người đại diện: ………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
I- Trình bày tóm tắt nội dung vụ tranh chấp: ………………………………….….
II- Căn cứ pháp lý để khởi kiện ……………………………………………….……
III- Trị giá vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn:
(Đề nghị ghi rõ trị giá tranh chấp và các yêu cầu cụ thể)
Ví dụ:
– Trị giá vụ tranh chấp: 100.000 VND và 100.000 USD.
– Các yêu cầu cụ thể của Nguyên đơn gồm:
(1)   ……………………………………………………………………………………
(2)   ……………………………………………………………………………………
(3)   ……………………………………………………………………………………
IV- Tên Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn: ……………………………………
(Nguyên đơn có thể trực tiếp chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch VIAC chỉ định Trọng tài viên thay mình)
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook