Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023

Triển lãm là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2019/NĐ-CP định nghĩa triển lãm như sau:

Triển lãm là việc tổ chức trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tập trung trong một thời gian, tại một không gian nhất định theo các hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố, phổ biến trong xã hội, cộng đồng.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… , ngày… tháng…. năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Kính gửi:(1)………………………………….

  1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm (2) (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Quyết định thành lập/Giấy chứng minh tư cách pháp lý (đối với tổ chức):

Số……………………. ngày ký……………………….. người ký…………………………………..

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam):

Số……………………. ngày cấp……………………… nơi cấp……………………………………..

– Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài):

Số…………………………ngày cấp…………………… nơi cấp…………………………………….

  1. Nội dung đề nghị cấp Giấy phép triển lãm

– Tên triển lãm: ………………………………………………………………………………………………

– Mục đích của triển lãm(3): ……………………………………………………………………………….

– Quy mô triển lãm: …………………………………………………………………………………………

– Thời gian triển lãm: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm triển lãm (ghi rõ tên địa điểm, địa chỉ): ………………………………………………….

– Số lượng tác phẩm, tài liệu, hiện vật: ……………….. (có Danh sách kèm theo)

– Số lượng tác giả: ……………………………………………………….. (có Danh sách kèm theo)

  1. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm;

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động triển lãm;

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

TCHỨC, CÁ NHÂN ĐNGHỊ CP GIẤY PHÉP(2)
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nh
ân)

_________________

(1) Tên cơ quan cấp phép.

(2) Tên tổ chức, cá nhân là đại diện trong trường hợp triển lãm do nhiều tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện.

(3) Yêu cầu ghi rõ: “không vì mục đích thương mại”.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm mới nhất năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook