Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu năm 2023

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2023

Phụ lục số 01/ĐKHN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

Ảnh 3×4

(Đóng dấu giáp lai)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

 

                     Kính gửi:  Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)

 1. Họ và tên (Chữ in hoa)………………………………………………….. Nam/Nữ………
 2. Năm sinh…………………………Quê quán/Quốc tịch:…………………………………….
 3. Giấy CMND/Hộ chiếu số………………….cấp ngày……./………/……….tại…………..
 4. Chứng chỉ KTV số………………………….… cấp ngày……../……../………………..
 5. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

 1. Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………
 2. Số điện thoại:………………………email……………………………………
 3. Quá trình làm việc (Kê khai liên tục quá trình làm việc kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học cho đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hành nghề):
Quá trình làm việc    từ……đến ……. Chức danh, công việc Tên đơn vị công tác
 

 

 1. Số giờ cập nhật kiến thức theo quy định của kiểm toán viên thuộc đối tượng phải cập nhật kiến thức (Nếu không thuộc đối tượng phải cập nhật kiến thức thì gạch chéo) (kèm theo tài liệu chứng minh về số giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức):
STT Tên chuyên đề/môn CNKT Thời gian CNKT Số giờ CNKT Cơ sở  CNKT Ghi chú
Tổng cộng x x

Ví dụ: Thời gian đăng ký để bắt đầu hành nghề kiểm toán từ năm X2 thì số giờ cập nhật kiến thức kê khai và tính là từ 16/8/X0 đến 15/8/X1.

Trong đó:

– Số giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam là……. giờ

– Số giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp là……. giờ

 1. Thời gian thực tế làm kiểm toán của kiểm toán viên thuộc đối tượng phải bảo đảm điều kiện về thời gian thực tế làm kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh):
Từ tháng…/…

đến tháng…/…

Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi làm việc Công việc cụ thể khi tham gia kiểm toán Số tháng thực tế làm kiểm toán toàn thời gian
       
       
       
Tổng cộng

 

x x
 1. Các hình thức đã bị xử lý kỷ luật trong hoạt động kiểm toán độc lập (ghi rõ hình thức bị xử lý kỷ luật, số Quyết định kỷ luật và cơ quan ra Quyết định xử lý kỷ luật, nếu không có thì gạch chéo)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Hiện nay, cá nhân tôi còn tham gia làm đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh, công việc khác, cụ thể (Nếu không có thì gạch chéo):
Các chức danh (công việc) Thời gian làm việc Tên đơn vị nơi làm  việc

(Chú ý: Ghi cụ thể các chức danh (công việc), thời gian làm việc, tên các đơn vị nơi kiểm toán viên hành nghề làm việc ngoài doanh nghiệp kiểm toán)

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho tôi để tôi hành nghề kiểm toán tại Công ty kiểm toán (tên doanh nghiệp kiểm toán)……………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc đối tượng không được đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Điều 16 Luật kiểm toán độc lập.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai trên đây và các tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

 

Ngày…… tháng…… năm……….

         Xác nhận của người đại diện                                      Người làm đơn

theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán                      (Ký, ghi rõ họ tên)

        (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)                               

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook