Đối tượng và căn cứ để lập kế hoạch tài chính 05 năm năm 2023

Thực hiện thủ tục công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

Đối tượng và căn cứ để lập kế hoạch tài chính 05 năm

Kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính được lập cho thời hạn 5 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm. Kế hoạch tài chính 05 năm xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của ngân sách nhà nước.

Định hướng chính về tài chính và ngân sách của chính phủ. Số thu và cơ cấu thu nội địa, thu từ dầu thô và thu thuần từ hoạt động xuất  nhập khẩu. Mức chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, chi thường xuyên.

Định hướng về bội chi tài khóa, hạn chế nợ nước ngoài, nợ quốc gia và nợ quốc gia của quốc gia; Giải pháp chính  để thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở nào? Và ai chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính 5 năm?

Đối tượng và căn cứ để lập kế hoạch tài chính 05 năm

Đối tượng lập kế hoạch tài chính 05 năm

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định các đối tượng lập kế hoạch tài chính 05 năm như sau:

+ Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia trình Chính phủ báo cáo Quốc hội; Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương mình trình Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định cùng với thời điểm trình dự toán ngân sách năm đầu kỳ kế hoạch.

+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm

Căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia:

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn trước;

+ Mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước trong Chiến lược quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm; các chiến lược về tài chính, nợ công, cải cách hệ thống thuế;

+ Dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước trong thời gian 05 năm kế hoạch;

+ Quy định của pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước, bao gồm cả điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; định hướng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong thời gian 05 năm kế hoạch;

+ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch tài chính 05 năm.

Đối tượng và căn cứ để lập kế hoạch tài chính 05 năm

Căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước của địa phương;

+ Dự báo tình hình kinh tế – xã hội có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước của địa phương trong thời gian 05 năm kế hoạch;

+ Mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước trong Chiến lược quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm; các chiến lược về tài chính, nợ công, cải cách hệ thống thuế; và những mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian 05 năm kế hoạch của địa phương; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đã được phê duyệt của địa phương;

+ Quy định của pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước, bao gồm cả cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; định hướng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong thời gian 05 năm kế hoạch;

+ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch tài chính 05 năm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đối tượng và căn cứ để lập kế hoạch tài chính 05 năm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook