Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách năm 2022

Hoạt động chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong khoảng thời gian do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, công vụ của ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách nhà nước là thẩm quyền của nhà nước để tập trung một phần ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước để hình thành quỹ ngân sách nhà  nước.

Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách

Công khai ngân sách nhà nước được xem như là nguyên tắc trong hoạt động ngân sách nhà nước và được quy định Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau. Vậy đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách là gì?

Đối tượng phải thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Căn cứ vào Điều 46 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định những đối tượng sau phải thực hiện công khai ngân sách nhà nước:

+ Các cấp ngân sách nhà nước;

+ Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

+ Đơn vị dự toán ngân sách;

+ Chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đối tượng phải công khai thủ tục ngân sách nhà nước gồm: Cơ quan thu, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Nội dung công khai ngân sách nhà nước

Nội dung công khai ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương

+ Công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định; quyết toán ngân sách nhà nước được Quốc hội phê chuẩn; gồm:

– Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước;

– Thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực và theo từng loại thuế;

– Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Chi ngân sách nhà nước, trong đó chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách;

– Chi ngân sách trung ương theo từng lĩnh vực; tổng số và chi tiết theo từng lĩnh vực chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; chi ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia;

– Bội chi ngân sách nhà nước; tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước;

+ Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên.

Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách

Nội dung công khai ngân sách các cấp ở địa phương

+ Công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân, dự toán ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân quyết định; quyết toán ngân sách được Hội đồng nhân dân phê chuẩn; gồm:

– Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo từng lĩnh vực và theo từng loại thuế;

– Cân đối thu, chi ngân sách địa phương;

– Chi ngân sách địa phương, trong đó chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; chi trả nợ lãi và chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính đối với ngân sách cấp tỉnh, dự phòng ngân sách;

– Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp;

– Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng địa phương cấp dưới, chi ngân sách cấp dưới, số bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp mình cho từng ngân sách cấp dưới;

– Chi ngân sách cấp mình theo từng lĩnh vực; tổng số và chi tiết theo từng lĩnh vực chi ngân sách cấp mình cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình; chi xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp mình cho từng dự án, công trình; chi cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

– Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho từng cấp ngân sách cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách;

+ Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương.

Đối với số liệu chi tiết, báo cáo thuyết minh ngân sách của lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia thực hiện nội dung công khai bao gồm: số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân, dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Nội dung công khai thủ tục ngân sách nhà nước thực hiện bao gồm: các quy định về quy trình, thủ tục kê khai, thu, nộp, miễn giảm, gia hạn, hoàn lại các khoản thu; tạm ứng, cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện công khai ngân sách

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook