Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng từ 2021

Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng từ 2021

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đã sửa đổi một số quy đinh về con dấu của công ty.

Con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành được quy định cụ thể tại Điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể:

“Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, con dấu của doanh nghiệp đã có những quy định được thay đổi, cụ thể:

“Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, pháp luật đã bổ sung thêm hình thức con dấu bao gồm:

– Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu

– Dấu dưới hình thức ký số

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được quyết định loại dấu mà doanh nghiệp sẽ sử dụng cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Từ 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không còn phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook