Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam?

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam?

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam?

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam?

Điều 10 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kiến trúc sư Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 821/QĐ-BNV năm 2021 quy định hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam gồm hội viên chính thức, hội viên danh dự và hội viên liên kết.

1. Hội viên chính thức, gồm: hội viên tổ chức; hội viên cá nhân

a) Hội viên tổ chức: Hội Kiến trúc sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội tỉnh, thành phố) thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập là thành viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, được Hội chấp thuận.

b) Hội viên cá nhân: các kiến trúc sư là công dân Việt Nam đều có thể được kết nạp là hội viên chính thức của Hội nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Có 05 năm làm nghề hoặc 03 năm có thành tích xuất sắc trong sáng tác và đóng góp vào sự nghiệp kiến trúc;

– Có thành tích tốt trong sáng tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý xây dựng;

– Tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội;

– Được tổ chức cơ sở của Hội hoặc Hội viên tổ chức của Hội chấp thuận và đề nghị.

2. Hội viên danh dự:

Công dân Việt Nam có uy tín trong các lĩnh vực chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội, có đóng góp cho sự nghiệp kiến trúc Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, có thể được Ban Chấp hành Hội kết nạp làm hội viên danh dự.

3. Hội viên liên kết:

Công dân Việt Nam không phải là kiến trúc sư, có trình độ đại học trở lên, hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị và không vi phạm pháp luật, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, có thế được Ban Chấp hành Hội kết nạp làm hội viên liên kết.

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam có những quyền gì?

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam có những quyền sau đây:

– Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Được Hội cung cấp thông tin, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

– Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

– Được dự Đại hội theo quy định của Hội; được ứng cử và bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội theo quy định của Điều lệ Hội; chất vấn hoặc kiến nghị lên Hội những vấn đề xét thấy cần thiết.

– Thảo luận dân chủ các mặt công tác của Hội.

– Được yêu cầu và được Hội bảo vệ quyền hành nghề, quyền tác giả và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Theo khả năng của Hội được Hội hỗ trợ về vật chất, tinh thần trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

– Hội viên khi chuyển công tác hoặc noi cư trú được Hội giới thiệuchuyển đến nơi sinh hoạt Hội mới.

– Được rút tên khỏi danh sách hội viên.

– Được khen thưởng theo quy định của Hội.

– Hội viên danh dự, Hội viên liên kết được hưởng quyền, nghĩa vụ như hội viên chính thức, nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hội; không có quyền ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội.

Nghĩa vụ của hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

– Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ của Hội, thực hiện tốt mọi chủ trương, kế hoạch công tác và hoạt động của Hội.

– Phấn đấu đạt hiệu quả và chất lượng cao trong hoạt động sáng tác kiến trúc, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý xây dựng.

– Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ đê hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm kiến trúc sư trước công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức và thành tựu kiến trúc xây dựng trong giới kiến trúc sư và Nhân dân.

– Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tham gia giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử nghề nghiệp và đạo đức hành nghề của kiến trúc sư theo quy định của pháp luật, bảo vệ danh dự và phẩm chất hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

– Giới thiệu kiến trúc sư vào Hội.

– Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Chấp hành Hội.

– Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook