Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, văn phòng đại diện

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài (không phải pháp luật Việt Nam) và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài (không phải pháp luật Việt Nam) và hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp này không được hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà chỉ có tính chất đại diện cho doanh nghiệp thực hiện một số hoạt động ủy quyền để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp nước ngoài.

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được phép đặt văn phòng đại diện tại việt nam

Căn cứ vào Điều 107 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải thỏa mãn 02 điều kiện sau để được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có các hoạt động trợ giúp về bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm (ví dụ như hoạt động bảo hiểm, trợ giúp bảo hiểm qua biên giới),bên cạnh đó, các nước nơi thành lập của các doanh nghiệp này có ký kết điều ước quốc về về thương mại (trong đó có vấn đề về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm đối với Việt Nam), thì các doanh nghiệp này được coi là có quan hệ hợp tác với cơ quan, tổ chức Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã hoạt động năm năm (05 năm) trở lên

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động 05 năm trở lên là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Bởi vậy, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có hoạt động ổn định thì mới cần đến thành lập đơn vị phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ ủy quyền thực hiện các hoạt động lợi ích cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, không đủ khả năng mở rộng hoạt động nên doanh nghiệp bảo hiểm, thì không thể thành lập văn phòng đại diện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook