Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 05 điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện (tức các điều kiện này là các điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng):

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp hơn mức vốn pháp định (dựa trên loại hình kinh doanh bảo hiểm và loại hình doanh nghiệp)

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:

+ Kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp cụ thể dưới đây) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam

– Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam

Đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm

+ Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ đồng Việt Nam

Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

+ Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam

+ Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam

Bởi vậy, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định trên (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ), thì mới được mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện, vì mức vốn pháp định xác định khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Có Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, có bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện phải có trụ sở, theo đó kèm theo trụ sở này phải có quyền sử dụng đất để xác định rõ chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ được thành lập và hoạt động trên thực tế, tránh việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện giả, không hoạt động. Tương tự, mục đích phải xây dựng trước Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như vậy.

Đáp ứng các quy định về khả năng thanh toán

Các khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được xác định thông qua:

– Khả năng thực hiện ký quỹ sau khi thành lập doanh nghiệp (tối thiểu 2% vốn điều lệ)

– Tổng tài sản tối thiểu của doanh nghiệp (điều kiện để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

– Khả năng thanh toán được đánh giá qua các năm bởi tổ chức có thẩm quyền

Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với tổng số tiền từ 400 triệu đồng trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện

Đây là điều kiện để chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ  tài chính,  bảo hiểm đối với nhà nước, thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Những người khác trong quan hệ bảo hiểm (ví dụ, người mua bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm). Nếu có  vi phạm phải ở mức nhẹ, mức xử phạt  hành chính dưới 400 triệu đồng. Thời hạn 12 tháng kể từ khi nộp hồ sơ là  01 năm  kinh doanh bảo hiểm, đủ để công ty bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ tối thiểu đối với các công ty khác.

Giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện đáp ứng các điều kiện dành riêng cho Giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện

Các điều kiện này được quy định tại Điều 29 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, bao gồm:

– Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp (theo quy định của Luật doanh nghiệp)

– Trong 03 năm liên tục trước thời điểm bổ nhiệm:

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm

+ Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm

– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm

– Có bằng đại học hoặc trên đại học

– Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước

– Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook