Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là hoạt động chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm hợp đồng, một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm này không thể tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (có nguy cơ mất khả năng thanh toán; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể) hoặc theo thỏa thuận của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Nhưng để chuyển giao hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ Điều 75 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, có 03 điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao

Việc chuyền giao hợp đồng bảo hiểm thực tế là chuyển tư cách bên nhận bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm này sang doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cũng phải thỏa mãn các điều kiện để trở thành bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ: Doanh nghiệp bảo hiểm A chuyển giao hợp đồng bảo hiểm tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm B thì doanh nghiệp bảo hiểm B cũng phải kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm tài sản. Nếu doanh nghiệp B kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm con người (không phải bảo hiểm tài sản) thì không thể là bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm A.

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Như đã nêu trên, việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm chỉ chuyển tư cách bên nhận bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm này sang doanh nghiệp bảo hiểm khác, không sửa đổi nội dung hợp đồng.

Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm sau khi tiếp nhận hợp đồng bảo hiểm thì trở thành bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm.

Theo đó, doanh nghiệp (là bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm) vẫn được hưởng các quyền của bên nhận bảo hiểm (như được hưởng phí bảo hiểm), đồng thời vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ (như thanh toán tiền bảo hiểm, tiền bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra) cho đến khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực).

Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao

Các quỹ và dự phòng nghiệp vụ được lập ra nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đối với các chủ thể khác (đặc biệt là bên mua bảo hiểm), trích ra từ khoản phí đóng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

Do vậy, về cơ bản, doanh nghiệp bảo hiểm trích tiền phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm để đảm bảo nghĩa vụ của mình. Khi chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp cũng chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm của mình cho doanh nghiệp khác.

Đồng thời, dù chuyển giao một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm thôi thì bên nhận bảo hiểm mới vẫn cần các khoản quỹ, dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện hợp đồng.

Doanh nghiệp này cũng phải được đảm bảo nghĩa vụ bảo hiểm (tức cũng cần phải có quỹ và dự phòng nghiệp vụ), nếu không các rủi ro đối với doanh nghiệp nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là rất lớn khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Bởi vậy việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook