Quy định pháp luật về đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước năm 2023

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

Quy định pháp luật về đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước năm 2023

Đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước năm 2023 được thực hiện trong trường hợp nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước năm 2023

 Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

– Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Trường hợp đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019 quy định chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

1. Tài sản công giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng phải được thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại theo Điều 38 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công .

Đồng thời, căn cứ khoản 4 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước như sau:

Thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước

3. Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của Thủ tướng Chính phủ, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giao, kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa được hạch toán trên sổ kế toán;

d) Bán, thanh lý tài sản;

đ) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hoả hoạn hoặc nguyên nhân khác;

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định thì việc đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước được thực hiện trong những trường hợp sau:

(1) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

(2) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

(3) Giao, kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa được hạch toán trên sổ kế toán;

(4) Bán, thanh lý tài sản;

(5) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hoả hoạn hoặc nguyên nhân khác;

(6) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019 quy định chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

a) Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của năm trước đối với các tài sản quy định tại khoản 2, Điều 125 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP gửi về Văn phòng Kiểm toán nhà nước (qua phòng Quản trị) trước ngày 31 tháng 01 của năm sau. Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 131 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

1. Nội dung báo cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản công:

a) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

– Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp;

– Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong kỳ báo cáo;

– Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo;

b) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Như vậy, nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước gồm:

(1) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

– Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị;

– Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị trong kỳ báo cáo;

– Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo;

(2) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Trên đây là những quy định của pháp luật về đánh giá lại giá trị tài sản công của Kiểm toán nhà nước năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook