Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm năm 2023

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm năm 2023

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm năm 2023

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm năm 2023

Các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm như sau:

Các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại Thông tư này bao gồm:

a) Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm.

b) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm.

c) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm.

d) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

2. Các chứng chỉ quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này được chi tiết theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

3. Chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được chi tiết theo: Bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không); bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm hàng không.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước gồm có những loại sau đây:

– Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm.

– Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm.

– Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm.

– Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước

Theo quy định tại tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm như sau:

Đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Hình thức đào tạo:

a) Đào tạo tại các cơ sở đào tạo.

b) Tự học.

2. Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm:

a) Phần kiến thức chung:

– Các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm;

– Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm.

b) Phần kiến thức chuyên môn:

– Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.

– Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.

– Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giám định tổn thất bảo hiểm.

– Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo đó, việc đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước gồm có:

– Phần kiến thức chung:

+ Các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm;

+ Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm.

– Phần kiến thức chuyên môn:

+ Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.

+ Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.

+ Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giám định tổn thất bảo hiểm.

+ Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Căn cứ Điều 6 Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định như sau:

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Việc đăng ký dự thi được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: https://irt.mof.gov.vn trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm đăng ký cho các thí sinh là học viên của cơ sở đào tạo. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp với Trung tâm. Hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Thông tin cá nhân của thí sinh;

b) Tên kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

c) Loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm dự kiến đăng ký thi;

d) Ngày thi, địa điểm thi;

đ) Các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi.

3. Chi phí dự thi:

Thí sinh có trách nhiệm nộp chi phí dự thi. Mức chi phí dự thi do Trung tâm thông báo. Các thí sinh do cơ sở đào tạo đăng ký dự thi nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo để nộp cho Trung tâm, các thí sinh tự do nộp chi phí dự thi trực tiếp cho Trung tâm.

4. Trước ngày thi 03 ngày làm việc, Trung tâm thông báo danh sách thí sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (đối với các trường hợp đã nộp đủ hồ sơ và chi phí dự thi).

Như vậy, thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định như trên.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook