Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

tin báo về tội phạm

Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 17. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: đại hội thành lập, đại hội thường niên và đại hội bất thường.

Trong đó:

– Đại hội thường niên và đại hội bất thường bao gồm tất cả các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (được tổ chức thường niên hoặc bất thường).

– Đại hội thành lập bao gồm các thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc quyết định xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng như các hoạt động chính và quan trọng nhất của tổ chức, cần phải có sự chấp thuận của các thành viên, như:

Phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp Căn cứ vào; huy động bổ sung vốn; bầu, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các chức danh khác (nếu có) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ được tiến hành như sau:

– Thành viên tham gia: Thành viên sáng lập (các thành viên đã ký cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trước khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động)

– Thời gian triệu tập: Chậm nhất trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải triệu tập đại hội thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Các vấn đề thảo luận tại đại hội thành lập:

+ Cơ cấu tổ chức, quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Cơ cấu tổ chức, quản lý được thảo luận nhưng phải đảm bảo đúng Căn cứ vào quy định của pháp luật.

+ Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Điều lệ dự kiến đã được thảo luận và nhất trí trước khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép nên sau khi đi vào hoạt động, các thành viên cần thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung, hoặc giải thích, thực hiện đúng Căn cứ vào điều lệ của tổ chức.

Các quyết định được thông qua tại đại hội thành lập chỉ có giá trị khi được toàn thể thành viên sáng lập thông qua và có sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội thường niên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Thời gian triệu tập: Một năm một lần, trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12)

– Chủ thể tổ chức: Hội đồng quản trị triệu tập

– Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên đều có thể tham gia

– Nội dung: Các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Đại hội bất thường của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Thời gian triệu tập: Không xác định rõ ràng, khi phát sinh các trường hợp nhất định mới triệu tập, trong đó, các trường hợp bao gồm:

+ Cần quyết định những vấn đề cần thiết, vượt quá quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Căn cứ vào quy định của pháp luật về điều lệ tổ chức)

+ Có ít nhất 1/3 tổng số thành viên yêu cầu triệu tập Đại hội thành viên gửi lên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát: Trong vòng 15 (mười lăm ngày), kể từ ngày nhận đủ đơn hợp lệ, Hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên. Nếu quá thời hạn này mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thì Ban Kiểm soát phải triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết các vấn đề nêu trong đơn.

– Chủ thể tổ chức: Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát

– Thành viên tham gia: Tất cả các thành viên đều có thể tham gia

– Nội dung thảo luận: Tùy Căn cứ vào từng trường hợp tổ chức.

+ Trường hợp cần quyết định những vấn đề cần thiết, vượt quá quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Căn cứ vào quy định của pháp luật về điều lệ tổ chức): Các nội dung cần thiết cấp bách cần giải quyết mà vượt quá quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của tổ chức, bao gồm cả các vấn đề về lao động, với các chủ thể có giao dịch với tổ chức hay nội bộ tổ chức.

+ Trường hợp có ít nhất 1/3 tổng số thành viên yêu cầu triệu tập Đại hội thành viên gửi lên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát: Các vấn đề mà các thành viên yêu cầu triệu tập đại hội thành viên (do khi gửi yêu cầu đến Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì phải có nêu rõ vấn đề cần giải quyết).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook